10 ອັນດັບຂອງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວປະເທດລາວຫລາຍທີ່ສຸດ

1. ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່: ປະເທດໄທ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 2,043,761 ຄົນ.

2. ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່: ປະເທດຫວຽດນາມ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 

3. ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່: ປະເທດສປຈີນ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 422,440 ຄົນ.

4. ອັນດັບທີ 4 ໄດ້ແກ່: ປະເທດເກົາຫຼີ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 96,085 ຄົນ.

5. ອັນດັບທີ 5 ໄດ້ແກ່: ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 61,460 ຄົນ.

6. ອັນດັບທີ 6 ໄດ້ແກ່: ປະເທດ ຝຣັ່ງ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 52,146 ຄົນ.

7. ອັນດັບທີ 7 ໄດ້ແກ່: ປະເທດ ອົດສະຕາລີ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 44,964 ຄົນ.

8. ອັນດັບທີ 8 ໄດ້ແກ່: ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 44,877 ຄົນ.

9. ອັນດັບທີ 9 ໄດ້ແກ່: ປະເທດ ອັງກິດ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 39,061 ຄົນ.

10. ອັນດັບທີ 10 ໄດ້ແກ່: ປະເທດ ຢຍລະມັນ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວລາວທັງໝົດ 29,800 ຄົນ.

ຂໍຂອບໃຈ: ຂໍ້ມູນຈາກ ທ່ອງທ່ຽວລາວ Laos Travelling