10 ສັນຍານອັນຕະລາຍພະຍາດ “ຕັບແຂງ”

ຕັບເປັນອະໄວຍະວະທີ່ຊ່ວຍທຳລາຍສານພິດ ຫຼືສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກເລືອດ, ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ, ສ້າງສານຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດແຂງໂຕ ແລະສ້າງນໍ້າບີ, ເພື່ອຍ່ອຍອາຫານ ແລະດູດຊຶມວິຕາມິນທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າມັນ, ຕັບມີໜ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງແບບນີ້ ຫາກຕັບເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍກໍຈະອ່ອນເພຍ ແລະເປັນພະຍາດໄດ້ງ່າຍ,  ຫາກເປັນພະຍາດຕັບແຂງ ຈະມີສັນຍານເຕືອນດັ່ງນີ້

1.ອ່ອນເພຍ, ເມື່ອຍງ່າຍ

2.ເລືອດອອກໄດ້ງ່າຍ, ເພາະຕັບບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕັບແຂງໂຕໄດ້

3.ເກີດອາການຄ້າຍຄືກັບເປັນພະຍາດໜິ້ວໃນຖົງນໍ້າບີ

4.ຕົນໂຕເຫຼືອງ, ຕາເຫຼືອງ ເພາະຕັບບໍ່ສາມາດຂັບນໍ້າບີອອກມາໄດ້

5.ຮາກເປັນເລືອດ ເພາະຄວາມດັນໃນຕັບສູງ, ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດດຳໃນຫຼອດອາຫານ ມີຄວາມດັນສູງ ແລະຫາກສູງຫຼາຍຈົນເລືອດດຳແຕກ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ຮາກເປັນເລືອດໄດ້ງ

6.ເປັນພະຍາດລິດສີດວງທະວານ

7.ເບື່ອອາຫານ ບໍ່ຢາກຫຍັງ

8.ປວດຮາກຕະຫຼອດ ຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ

9.ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດນໍ້າໜັກ

10.ຕີນບວມ, ທ້ອງບວມ