10 ສັນຍານທີ່ບອກວ່າເຮົາກຳລັງເປັນພວກລະແວງແຟນ

1.ຕື່ນເຊົ້າມາຕ້ອງກວດເບີ່ງໂທລະສັບແຟນ.

2.ຕ້ອງໃຫ້ແຟນລາຍງານທຸກເລື່ອງທີ່ເຮັດ.

3.ຂະໜາດເລື່ອງນ້ອຍໆຂອງຕົນເອງກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ແຟນຮູ້.

4.ຂະໜາດວ່າແຟນຫາຍໄປເພາະບໍ່ສະບາຍຫຼືຕິດວຽກ ເຮົາຄິດຫຼາຍຄຽດໃຫ້.

5.ເຊື່ອໃນວິທີຈັບຜິດຂອງຄົນອື່ນບອກມາ.

6.ເວລາມີປັນຫາລະຫວ່າງກັນເລີ່ມຕັ້ງເປົ່າໄປທີ່ເລື່ອງຮ້າຍໆ.

7.ເຂົ້າເປີດພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວແຕ່ບໍ່ກ້າຖາມຕົງໆ.

8.ທຸກຄັ້ງທີ່ຜິດກັນ ບໍ່ມັກເບີ່ງໂຕເອງວ່າເຮົາກາມີສ່ວນຜິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນແບບນີ້.

9.ຄິດໄປເອງວ່າເຮົາດີທີ່ສຸດ.

10.ເຂົາໄປແຍກລະຫວ່າງກາງແຟນກຳລັງລົມກັບຄົນອື່ນ.