10 ປະໂຫຍດຂອງເມັດອາວມອນເພື່ອສຸຂະພາບ

1. ເປັນຂອງກິນຫຼີ້ນດີຕໍ່ໃຈ.

2. ບຳລຸງສາຍຕາ.

3. ຊ່ວຍເພີ່ມໄຂມັນ(ໂປຼຕີນ,ໄຟເບີ,ວິນຕາມິນ)

4. ລຸດຄໍເລນສະຕຼໍລໍ່ໃນເລືອດ.

5. ເພີ່ມພະລັງງານກາຍ.

6. ປ້ອງກັນເບົາຫວານ.

7. ບຳລຸງສະໝອງ.

8. ປ້ອງກັນພາວະຄວາມຈຳເສື່ອມ.

9. ດີຕໍ່ລຳໄສ້.

10. ບຳລຸງກະດູກແລະແຂ້ວ.