”Firewall ແມ່ນຫຍັງ? ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?

​ເຮືອ​ນຖ້າບໍ່ມີຮົ້ວອ້ອມ​ຮອບ​ໃຫ້​ແຈບກໍອາດຈະສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ແລະ ຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ບໍ່ຮູ້ວ່າມື້ດີຄືນດີຈະມີໂຈນລັກເຂົ້າມາຕອນໃດຄອມພິວເຕີກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າບໍ່ມີຮົ້ວບໍ່ມີກໍາແພງເຫຼົ່າໂຈນ ແລະ ຜູ້ບໍ່ປະສົງດີຕ່າງໆກໍອາດຈະແອບຍ່ອງເຂົ້າມາພາຍໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄດ້ເຊັ່ນກັນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບກໍາແພງດ່ານທໍາອິດຂອງເຄື່ອງຄອມພິວ​ເຕີ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ: Firewall ກັນກ່ອນດີກວ່າ ວ່າແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ກໍາແພງນີ້ມີປະໂຫຍຫຼາຍປານ​ໃດ ແລ້ວກໍກຽມເຈາະກໍາແພງເພື່ອມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັນເລີຍດີກວ່າ?

-Firewall ແມ່ນຫຍັງ?

  • ຄືລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ (ອ່ານວ່າຟາຍ​ວໍ) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກໂຈມຕີຈາກຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ ຫຼື ການສື່ສານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ​ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມາຈາກລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດລວມເຖິງເຄືອຂ່າຍ LAN ນຳ​ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ Firewall ມີທັງອຸປະກອນທີ່ເປັນ Hardware ແລະ Software.

-ໜ້າທີ່ຂອງ Firewall ມີແມ່ນຫຍັງແດ່?

ເມື່ອເຮົາມີລະບົບ Firewall ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີກໍຄືກັບການສ້າງກໍາແພງໃຫ້ກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ແລະ ເຫຼືອປະຕູທາງເຂົ້າໄວ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກເຄືອຂ່າຍອື່ນ ແລະ ບ່ອນປະຕູນັ້ນຈະມີຍາມຄອຍຮັກສາການຢູ່ຄອຍເຮັດຫນ້າທີ່ກວດສອບ ການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດເຊິ່ງ Firewall ຈະເປັນຕົວກອງຂໍ້ມູນວ່າຂໍ້ມູນຊະນິດນີ້​ແມ່ນໃຜ. (Source) ຕົວຂໍ້ມູນຕ້ອງການຈະໄປທີ່ໃດ (Destination) ແລະຂໍ້ມູນນີ້ຈະບໍລິການຫຍັງ ຫຼື ເຮັດຫຍັງ? (Service / Port) ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຂໍ້ມູນບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມາສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍ Firewall ກໍຈະເຮັດໜ້າທີ່ກັນບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປໄດ້.

-ປະໂຫຍດຂອງ Firewall.

ເມື່ອເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ Firewall ແມ່ນຫຍັງ? ລັກສະນະການເຮັດວຽກເປັນແບບໃ​ດ? ຕໍ່ມາເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງປະໂຫຍດຂອງຕົວ Firewall ນຳກັນ. ຕໍ່ໄປປະໂຫຍດຂອງ Firewall ກໍຄືປ້ອງກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຈະສົ່ງຜ່ານນັ້ນມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ໂດຍປຽບທຽບກັບກົດຕ່າງໆທີ່ທາງຜູ້ໃຊ້ງານ (administrator) ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຫາກບໍ່ຜ່ານກົດພຽງຂໍ້ດຽວ Firewall ກໍຈະບໍ່ໃຫ້ຜ່ານ

ເຂົ້າໄປເລີຍແຕ່ທັງໝົດນີ້ຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ງານເອງດ້ວຍຖ້າຫາກຂໍ້ມູນບໍ່ປອດໄພແຕ່ຜູ້ໃຊ້ງານອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານເຂົ້າມາໄດ້ Firewall ກໍຈະປ່ອຍເຂົ້າມາ.

ເມື່ອທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໂລກອິນ​ເຕີເນັດກັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກໍຄື ກັບການໄປຢູ່ໃນໂລກກວ້າງເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈັກກັບຄົນທຸກຄົນ,ເວັບໄຊທຸກເວັບໄຊເພາະສະນັ້ນເຮົາຄວນທີ່ຈະສ້າງກໍາແພງປ້ອງກັນຕົວຂອງເຮົາເອົາໄວ້ຈັກ​ໜ່ອຍ Firewall ຈຶ່ງເປັນດ່ານກັ່ນ​ຕອງອງຜູ້ບໍ່ປະສົງດີໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກນັ້ນສາມາດເຂົ້າມາໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ນັ້ນເອງ.