”ເພງອາຊຽນ ເນື້ອເພງຄວາມໝາຍເພງອາຊຽນ”

- ເນື້ອເພງພາສາອັງກິດ

Raise our flag high, sky high.

Embrace the pride in our heart.

ASEAN we are bonded as one.

Look’in out to the world.

For peace our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream,

We care to share.

Together for ASEAN.

We dare to dream,

We care to share

For it’s the way of ASEAN.

- ຄຳແປ

ຍົກທຸງເຮົາໃຫ້ສູງສຸດຟ້າ

ໂອບເອົາຄວາມພາກພູມໄວ້ໃນໃຈເຮົາ

ອາຊຽນເຮົາຜູກພັນເປັນໜຶ່ງ

ເບິ່ງມຸ່ງໄປຍັງໂລກກວ້າງ

ສັນຕິພາບຄືເປົ້າໝາຍ​ທຳ​ອິດ

ຄວາມຈະເລີນຄືປາຍທາງສຸດທ້າຍ

ເຮົາກ້າຝັນ

ແລະ ໃສ່ໃຈຕໍ່ການແບ່ງປັນ

ຮ່ວມກັນເພື່ອອາຊຽນ

ເຮົາກ້າຝັນ

ແລະ ໃສ່ໃຈຕໍ່ການແບ່ງປັນ

ນີ້ຄືວິຖີອາຊຽນ