​”ແພ້​ເຄື່ອງ​ສຳອາງ ອາການ​ ​ແລະ ສາ​ເຫດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ລະວັງ​ໃຫ້ດີ“

ເຄື່ອງສໍາອາງຄືສານ ຫຼື ວ່າອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການແຕ່ງໜ້າບໍາລຸງຜິວເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ບໍາລຸງ ແລະ ແຕ່ງຜົມລວມໄປເຖິງຮ່າງກາຍ ແລະ ເລັບຕ່າງໆອີກ​ດ້ວຍ. ປັດຈຸບັນມີ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ ສໍາຫລັບເຄື່ອງສໍາອາງບາງຈໍາພວກບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ສານສໍາຫລັບການໃຊ້ແຕ່ງຫນ້າເທົ່ານັ້ນຍັງມີສ່ວນຜະສົມ ທີ່ເກີນຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອາການແພ້ໄດ້ເຊັ່ນ: ນ້ຳຫອມ, ສີຜະສົມ, ສານກັນບູດ ແລະ ຍັງມີສານອື່ນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜິວໄດ້ໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍໃນປະເທດລາວ​ເຮົາໄດ້ມີການກໍານົດສານເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມແຕ່ຍັງມີເຄື່ອງສໍາອາງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທີ່ຍັງຫຼຸດລອດການກວດສອບຢູ່ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ.

ປະຕິກິລິຍາຂອງການແພ້ ການແພ້ເຄື່ອງສໍາອາງບາງ​ເທື່ອອາດຈະໃຊ້ໄປຈັກໄລຍະໜຶ່ງ ຫຼື ອາດຈະແພ້ໄດ້ເລີຍກໍແລ້ວແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຄື່ອງສໍາອາງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ຜິວໂດຍກົງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີການຕອບສະໜອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ.

ອາການແພ້ ແລະ ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າກໍາລັງຈະແພ້ເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ໃຊ້ກັນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຜິວໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເກີດການອັກເສບມີຜື່ນຂຶ້ນຄັນ ແລະ ແດງໃນບາງຄັ້ງອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ 2 - 3 ວັນຈຶ່ງຈະ ຮູ້ວ່າເກີດການແພ້ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ຍາກວ່າແພ້ຫຍັງແດ່ເພາະວ່າບາງຄົນນັ້ນໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງພ້ອມໆກັນ. ສະຫຼາກເຄື່ອງສໍາອາງສໍາຄັນຫລາຍສ່ວນຜະສົມເຄື່ອງສໍາອາງນັ້ນຈະຖືກລະບຸໄວ້ສະຫຼາກສະ​ເໝີ ແລະ ຫາກພົບສ່ວນຜະສົມທີ່ເກີດການແພ້ຄວນທີ່ຈະງົດໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການແພ້ ​ເຖິງຢ່າງ​ໃດກໍຕາມເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ ອ.ຍ ທີ່ຜ່ານການກວດສອບ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບວ່າຈະແພ້ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ງານຄວນອ່ານສະຫຼາກ ຫຼື ຄຳ​ແນະນຳໃຫ້ຮອບຄອບ.

ການທົດສອບເຄື່ອງສໍາອາງວ່າແພ້ ຫຼື ບໍ່ ການທົດ​ລອງການໃຊ້ເຄື່ອງສໍາອາງຕ້ອງນໍາໄປໃຊ້ບໍລິເວນທີ່ອ່ອນທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ແຂນສ່ວນເທິງ, ຫຼັງຫູເປັນຕົ້ນ. ຫາກມີອາການແພ້ຈະເກີດເປັນຮອຍແດງ ​ແລະ ເປັນຜື່ນທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ແລະຄວນທີ່ຈະຢຸດໃຊ້ທັນທີ.

ສໍາລັບການຮັກສາເມື່ອເກີດການແພ້ນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການລ້າງເຄື່ອງສໍາອາງອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຖ້າຫາກອາການຍັງບໍ່​​ເຊົາ ຕ້ອງພົບແພດ ແລະ ນໍາເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ໃຊ້ໄປນຳເພາະວ່າແພດຈະກວດສອບສະຫຼາກຢາທີ່ມີສານຕ່າງໆຈະໄດ້ດໍາເນີນການ ຮັກສາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.