ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງ"ຫົວໃຈ"

1.ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງ"ຫົວໃຈ"

ຫົວໃຈ ແມ່ນອະໄວຍະວະທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນການສູບສີດເລືອດໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດ ໂດຍຈະສົ່ງເລືອດຈາກປອດທີ່ມີອົກຊີແຊນຢູ່ໃນເລືອດໄປສູ່ຮ່າງກາຍ ເພື່ອນນຳໄປໃຊ້ໃນຂະບວນການຕ່າງໆ. ນອກຈາກຈະສູບໄປແລ້ວກໍຍັງດູດກັບມາຕາມເສັ້ນເລືອດຝອຍທີ່ມີຢູ່ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໄປສູ່ເສັ້ນເລືອດດຳ ຈາກນັ້ນກໍສົ່ງໄປທີ່ປອດ ແລ້ວປອດກໍຈະເຮັດໜ້າທີຟອກອົກຊີແຊນໃຫ້ກັບເລືອດແລ້ວກໍສົ່ງມາທີ່ຫົວໃຈ ເປັນແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນຫົວໃຈຈຶ່ງເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້ເລີຍ.

2.ລັກສະນະຂອງຫົວໃຈ

ຫົວໃຈເປັນອະໄວຍະວະທີ່ມີກ້າມເນື້ອເປັນຮູ ປະກອບດ້ວຍເຫຍື່ອຫຸ້ມທີ່ໜາ ແລະ ໜຽວ, ມີການເຕັ້ນປະມານ 75 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ ຕຳແໜ່ງຈະຢູ່ບໍລິເວນໜ້າເອິກເບື້ອງຊ້າຍ ມີທັງໝົດ4ຫ້ອງ ແລະ ເປັນຮູບຈວຍສັ້ນ.

3.ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ

ການສູບສີດຂອງຫົວໃຈ ຈະມີການບີບໄປຕາມຂະບວນການທາງໄຟຟ້າ ໃນການສົ່ງເລືອດໄປສູ່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໂດຍຈະມີອັດຕາການເຕັ້ນຕາມປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຈະຄາຍຕົວເປັນການນຳເລືອດເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈ ຈະເປັນແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆ.

4.ລະບົບການນຳໄຟຟ້າຂອງຫົວໃຈ

ການຍຶດໜ່ຽວຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນຫົວໃຈ ເປັນການກະຕຸ້ນກະແສໄຟຟ້າຂອງຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ ຫົດ ແລະ ຄາຍຕົວເປັນຈັງຫວະ ການເຮັດວຽກທັງ4ຫ້ອງຫົວໃຈເຕັ້ນເປັນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ສູບສີດເລືອດໄປສູ່ຂອງຮ່າງກາຍໄດ້. ຫົວໃຈສາມາດສ້າງຄື້ນກະແສໄຟຟ້າເພື່ອກະຕຸ້ນຕົວເອງໄດ້ ໂດຍຈະສົ່ງຕໍ່ໄປສູ້ເຊວລ໌ຕ່າງໆໄປຕາມໄລຍະທາງທີ່ກຳນົດໃຫ້ພ້ອມໆກັນຈຶ່ງຈະເຕັ້ນເປັນຈັງຫວະອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຖ້າຄື້ນໄຟຟ້າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກໍຈະເຮັດໃຫ້ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິໄປນຳ.

  • ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຜິດຈັງຫວະ

ແມ່ນເກີດຈາກຄື້ນໄຟຟ້າຂອງຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ ເກີດຈາກເຊວລ໌ຕ່າງໆຂອງຫົວໃຈກະຕຸ້ນຄື້ນໄຟຟ້າໄດ້ຊ້າ ຫຼື ບໍ່ກະຕຸ້ນເລີຍ, ພາໃຫ້ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈເປັນຈັງຫວະບໍ່ພ້ອມກັນ.

  • ພາວະຫົວໃຈຕິດຂັດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປສູ່ເຊວລ໌ຕ່າງໆໄດ້ເລີຍເຮັດໃຫ້ມີບາງບໍລິເວນເຕັ້ນຊ້າກວ່າປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ມີການເຕັ້ນທີ່ບໍ່ພ້ອມກັນ.

ເລືອດທີ່ຖືກບີບອອກຈາກຫົວໃຈຈະຕ້ອງພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຖ້າຮ່າງກາຍຕ້ອງການຫຼາຍຈະມີການເຕັ້ນຖີ່ຂຶ້ນ ປົກກະຕິປະລິມານ 90ມິນລີລິດ/ນາທີ/ກິໂລກຣາມ ເມື່ອທຽບກັບນໍ້າໜັກຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເລ່ຍ 6ລິດ/ນາທີ ເພດຊາຍຈະສູບສີດຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງ ຫາກມີການອອກກຳລັງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນອາດຈະເປັນ 10 - 20 ລິດ/ນາທີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໃຈອື່ນໆອີກດ້ວຍ.