ໜ້າທີ່ຂອງ “ຕັບ” ທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້!

ຕັບເປັນອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນຂອງມະນຸດເຮົາ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນຂັບສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ ໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມແຂງແຮງ

1.ຕັບສະສົມທາດເຫຼັກສຳຮອງ, ລວມຮອດວິຕາມິນ ແລະທາດເຫຼັກຕ່າງໆ

2.ຕັບລ້າງສານພິດທີ່ເປັນສານເຄມີອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຫຼົ້າ, ເບຍ

3.ຕັບຜະລິດນໍ້າຍ່ອຍ ສຳລັບຍ່ອຍອາຫານ

4.ຕັບເກັບພະລັງງານ ໂດຍການສະສົມຂອງນໍ້າຕານໄວ້

5.ຕັບສ້າງເລືອດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆ

6.ຕັບຜະລິດໂປຣຕີນໃໝ່ໆ ທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແລະຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ເຕັມທີ່

7.ຕັບກັ່ນສານພິດທີ່ມານຳອາກາດ ໃຫ້ປອດສານພິດ

8.ຕັບຜະລິດສານທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດແຂງໂຕ ໃນເວລາທີ່ເຮົາບາດ

9.ຕັບປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າມາຮ່າງກາຍ