ໜຸ່ມຊາອຸຫຼົງທາງກາງທະເລຊາຍ1ອາທິດ

ໜຸ່ມເຄາະຮ້າຍຂັບລົດຫຼົງທາງໃນທະເລຊາຍ 1 ອາທິດ ຈົນນ້ຳມັນແລະນ້ຳດື່ມໝົດ ກ່ອນຊາວບ້ານມາພົບສົບ ໃນສະພາບຮ່າງກາຍໄໝ້ແຫ້ງຄາຊາກລົດ