ໜຶ່ງດຽວໃນອິນເດຍ ຂົວທີ່ມີຊີວິດ ສິ່ິງມະຫັດສະຈັນທີ່ມະນຸດ ແລະ ທຳມະຊາດຮ່ວມກັນສ້າງຂຶ້ນ

ປະເທດອິນເດຍ ປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີສະຖານທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ມີພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃນປະເທດອິນເດຍນັ້ນມີສະພາບພູມອາກາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມແຕ່ລະພາກ

ເຊັ່ນວ່າ ໃນລັດ Meghalaya ເມືອງ Mawsynaram ເມືອງທີ່ມີຝົນຕົກໜນແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ ມີສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທຳມະຊາດເກີດຂຶ້ນໃນທີ່ນັ້ນກໍ່ຄື ຂົວຮາກໄມ້ ທີ່ເກີດຈາກການມັດກັນຂອງຮາກໄມ້ທີ່ຊາວບ້ານປູກຂຶ້ນ