ໜັງສືແຈ້ງການ “ການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ”

ໜັງສືແຈ້ງການ “ການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ”

Cr: https://www.laopost.com