ໜັງຈີິນຕະຫຼົກ ຊຽນພະນັນຍັງຕ້ອງອາຍ

=======================

Cr: movie 24/24