ໄຟຟ້າລາວແຈ້ງເຖິງປະຊາຊົນ...ກົດອ່ານ I ຄິດອອກ

ໄຟຟ້າລາວແຈ້ງ ໃຫ້ໃຊ້ໝໍ້ນັບໄຟຕາມສຳມະໂນຄົວເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ທີ່ຜ່ານມາມີຫຼາຍກໍລະນີຂອງການໃຊ້ໄຟຟ້າຮ່ວມກັນ ເຮືອນຫຼາຍຫຼັງໃຊ້ໝໍ້ນັບໄຟເຄື່ອງດຽວໂດຍການຕໍ່ໄຟເຂົ້າຫາກັນເອງ ຫຼື ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງໄຟຟ້າມາຕິດຕັ້ງກະດານໄຟໃຫ້ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມວິທີນີ້ອາດຈະປະຢັດ ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເນື່ອງຈາກຫມໍ້ນັບໄຟແຕ່ລະໜ່ວຍມີກຳນົດກະແສໄຟທີ່ຕ້ອງຊົມໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ ຫາກໃຊ້ເກີນກຳລັງກໍ່ມີພິດໄພເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟ ໃນລະບົບຈຳໜ່າຍຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບຈົບງາມ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 0356/ຟຟລ ລົງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2019 ເຖິງຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ, ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້າ ພາກເໜືອ-ພາກໃຕ້ ແລະ ບັນດາໄຟຟ້າສາຂາແຂວງ, ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລວມທັງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ໃຊ້ມໍ້ນັບໄຟຢ່າງຖືກວິທີ.

      ເຊິ່ງລາຍລະອຽດລະບຸໄວ້ວ່າ: ເຮືອນໜຶ່ງຫຼັງ ມີໜຶ່ງສຳມະໂນຄົວ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟໜຶ່ງໜ່ວຍ (ບໍ່ລວມຫ້ອງແຖວ); ກໍລະນີເຮືອນໜຶ່ງຫຼັງ ມີສອງສໍາມະໂນຄົວ ແມ່ນສາມາດຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟສອງໜ່ວຍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ແຍກວົງຈອນການຕິດຕັ້ງ ອອກເປັນໝໍ້ນັບໄຟສະເພາະຂອງໃຜລາວ ແລະ ໃນກໍລະນີເຮືອນໜຶ່ງຫຼັງ ມີສຳມະໂນຄົວດຽວ ແລະ ໄດ້ຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟເກີນໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ບັນດາສາຂາກວດກາຄືນ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຈ້ງການສະບັບນີ້.

      ນອກນັ້ນ, ໃຫ້ບັນດາສາຂາກວດຄືນ ສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟ 3 ເຟສ ທີ່ໂຫຼດຊົມໃຊ້ທັງໝົດບໍ່ເກີນ 60 A ແມ່ນໃຫ້ປ່ຽນມາໃຊ້ 1 ເຟສແທນ ພ້ອມທັງກວດກາຂະໜາດສາຍແມ່ໄຟຄືນ ແລະ ປະຊາສຳພັນໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຂົ້າໃຈລະອຽດ ເຊິ່ງບາງລູກຄ້າໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ 3 ເຟສ ຍ້ອນໄຟມັກຕົກ ມັກມອດ ບາງເຟສ ກໍ່ຍັງພໍມີກະແສໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ຈາກເຟສອື່ນຢູ່ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ບັນດາສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີການກວດກາຫາສາຍເຫດໄຟຕົກໄຟມອດ ແລະ ແກ້ໄຂ ປັບປຸງບັນຫາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຖ້າເໝາະສົມ 3 ເຟສ ແມ່ນໃຫ້ຮັກສາໄວ້ ແຕ່ຖ້າບໍ່ເໝາະສົມ ລູກຄ້າໃດທີ່ຖືກປ່ຽນໝໍ້ນັບໄຟອອກ ຈາກທີ່ມີແລ້ວສອງໜ່ວຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ປ່ຽນມາເປັນໜ່ວຍໜຶ່ງ ແລະ ຟຟລ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທົດແທນຂອງຈຳນວນໜ່ວຍທີ່ປ່ຽນອອກ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍທົດແທນຄືນ ແມ່ນຈ່າຍຕາມຄ່າບໍລິການ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

+ ໝໍ້ນັບໄຟ ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ລົງໄປ ແມ່ນໃຫ້ແທນເງິນຄືນ ອີງໃສ່ຄ່າບໍລິການປີ 2003

+ ໝໍ້ນັບໄຟ ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແຕ່ປີ 2004 ຂຶ້ນມາ ແມ່ນໃຫ້ແທນເງິນຄືນ ອີງໃສ່ຄ່າບໍລິການປີ 2014.

ສ່ວນການຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟໃນໃນເຮືອນຫ້ອງແຖວ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສາຍເນີດຮ່ວມກັນພາກອອກໝໍ້ນັບໄຟ ເພາະໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ມີເຊັນເຊີກວດຈັບສອງທິດທາງ ຖ້າຕໍ່ເນີດຮ່ວມ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ໝໍ້ນັບໄຟນັບຜິດພາດ ແລະ ອາດພາດເມັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຈັບໝໍ້ນັບໄຟໃສ່ຢູ່ຈຸດດຽວ ເພື່ອສະດວກໃນການກວດກາ ແລະ ບັນທຶກພະລັງງານ.

ສຳລັບໝໍ້ນັບໄຟປະເພດ ຈະມີດັ່ງນີ້: ໝໍ້ນັບໄຟ 1 ເຟສ ມີຂະໜາດ 20 A ແລະ 60 A; ໝໍ້ນັບໄຟ 3 ເຟສ ມີຂະໜາດ 5-100 A. ກໍລະນີໝໍ້ນັບໄຟ 1 ເຟສ ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໃນລະບົບແລ້ວຂະໜາດຕໍ່າກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 20 A ແມ່ນໃຫ້ຂະໜາດ 60 A ປ່ຽນແທນ; ກໍລະນີໝໍ້ນັບໄຟ 3 ເຟສ ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໃນລະບົບແລ້ວ ຖ້າປ່ຽນອອກ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຂະໜາດ 5-100 A ປ່ຽນແທນ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ຕິດຕໍ່ໂຄສະນາ

The Freelance Partners Sole Co.,Ltd

https://www.facebook.com/TheFreelancePartners/?modal=admin_todo_tour