ໃຫຍ່ແລ້ວ!! ຝາແຝດລາວ ຈຳປາຫ້າຕົ້ນ (ຍິງສາມຊາຍສອງ)

ຂໍ່ານັບຊົມເຊີຍຢ່າງສຸດໃຈ "ພໍ່ແມ່ ແລະ ເອື້ອຍກົກ ໄດ້ເອົາໃຈໄສ່ເບີ່ງແຍງລ້ຽງລູກແຝດລາວຈຳປາຫ້າຕົ້ນ(ຍິງສາມຊາຍສອງ)" ດ້ວຍຄວາມຮັກໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕແຂງແຮງ ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ປັດຈຸບັນແຝດທັງຫ້າກໍໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນອະນຸບານແລ້ວ - at 01 ມິຖຸນາ 2017 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ

(ກ) ກໍລະນີທີ່ຄອບຄົວມີລູກຍາກ, ການປະສົມພັນທຽມແມ່ນມີຫຼາຍທາງເລືອກ:

1. ແພດຈະກວດເບີ່ງວ່າການມີລູກຍາກເກີດຈາກໄຜແທ້ ແລະ ດຳເນີນການຮັກສາບຳລຸງ,

2. ການປະສົມທຽມແມ່ນໝາຍເຖີງ ການປະສົມລະຫວ່າງເຊື້ອອະສຸຈິຂອງເພດຊາຍ ແລະ ໄຂ່ມີຄວາມສຸກພ້ອມທີ່ຈະປະສົມເຊື້ອ ຢູ່ພາຍນອກ ຫຼືຫຼອດທົດລອງ,

3. ແພດຈະເລືອກເອົາໄຂ່ທີ່ປະສົມສຳເລັດ ແລະ ຮັບປະກັນແລ້ວເອົາໄປເຂົ້າມົດລູກຜູ່ເປັນແມ່ຄືນ,

4. ກໍລະນີຮ່າງກາຍຜູ່ເປັນແມ່ບໍສາມາດຖືພາໄດ້ຕາມກໍລະນີແພດໄດ້ວິນິໄສແລ້ວ, ຖ້າຄູ່ສົມລົດຕ້ອງການມີບຸດ ກໍສາມາດສັນຍາ ຫຼື ຊອກຫາແມ່ບຸນທຳເປັນຜູ່ອູ້ມບຸນຖືພາລູກຕົນແທນ,

5. ກໍລະນີລູກແຝດຫ້າດັ່ງກໍລະນີນີ້ ແມ່ນ ແພດອາດນຳເອົາໄຂ່ທີ່ປະສົມສຳເລັດເຂົ້າໄປໄສ່ມົດລູກຄືນຫ້າໜ່ວຍ(ແຝດທຽມ ມີທັງຊາຍທັງຍິງ) ແລະ ກໍມີບາງກໍລະນີມີແຝດແທ້ ທີ່ເກີດຈາກແບ່ງຕົວຂອງໄຂ່ທີ່ປະສົມຢ່າງສົມບູນອອກເປັນສອງແຝດທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນໝົດ,

6. ກໍລະນີລູກແຝດເກີດຕາມທຳມະຊາດ ແມ່ນສາມາດເກີດແຝດທຽມໄດ້ເຊັ່ນກັນກໍລະນີ ໄຂ່ສຸກຕົກລົງມາມົດລູກ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະສົມເຊື້ອພາຍໃນເວລາດຽວນັ້ນເລີຍ ໄດ້ລູກອອກມາເປັນລູກແຝດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສ່ວນກໍລະນີແຝດແທ້ກໍສາມາດເກີດຕາມທຳມະຊາດໄດ້.

(ຂ) ໃນປະຈຸບັນ, ວົງການແພດສາມາດເຮັດການໂກຣນນິງໄດ້:

1. ໝາຍເຖີງການເອົາແກ່ນຈຸລັງຈາກຕົ້ນກຳເນີດ ໄປປ່ຽນແທນແກ່ນຈຸລັງຂອງໄຂ່ທີ່ພ້ອມຈະຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍບໍຕ້ອງປະສົມພັນ,

2. ກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປລາວ ແມ່ນຫ້າມການໂກຣນນີງເກີດເປັນຕົວຕົນມະນຸດ (human cloning) ຢ່າງເດັດຂາດ, ໂດຍເປົ້າໝາຍໃຫ້ເກີດເປັນຕົວຕົນທີ່ມີຄຸນລັກສະນະພັນທຸກຳອັນດຽວກັນກັບຜູ່ໃຫ້ກຳເນີດ ຫຼື ຈາກຈຸລັງຕົ້ນກຳເນີດ,

3. ກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປລາວ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າເລື່ອງການໂກຣນນິງສັດ ແລະ ການໂກຣນນິງເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈປີ່ນປົວມະນຸດຈາກຈຸລັງຕົ້ນກຳເນີດ ເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ ຫຼື ອື່ນໆໃນການປີ່ນປົວກໍລະນີອື່ນບໍສາມາດເຮັດໄດ້ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ (Biotechnology Safety Law) ສະບັບເລກທີ 39/ສພຊ ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2013,

4. ຈຸລັງຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄົນເຮົາໄດ້ມາຈາກໄສ ເວົ້າໂດຍງ່າຍໆ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກສາຍແຮ່ຂອງຄົນແຕ່ລະຄົນນັ້ນເອັງ, ສາມາດເກັບຮັກສາແຊ່ແຂງໄວ້ ແລະ ນຳໄຊ້ໄດ້ຕະລອດກາລະນານໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບໃນສັດຕະວັດ XXI. ໂດຍ: ສຸຣິດົງ

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຄົນລາວ khonlao.tk