ໂຮງແຮມ ຊຳເມີເຊັທ ວຽງຈັນ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ສົນໃຈໂທ: 021 250888 ຕໍ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ 140 ໃນໂມງລັດຖະການ 8:00 - 17:00 ວັນຈັນເຖິງສຸກ 

Email: noradeth.khammouane@the-ascott.com