ໂອກາດດີສຳຫຼັບຄົນທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກ ໂຮງແຮມ ຊຳເມີເຊັດ ວຽງຈັນ ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ໂຮງແຮມ ຊຳເມີເຊັດ ວຽງຈັນ ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສົນໃຈຕິດຕໍ່