ໂງ່ມາຕະຫຼອດ! ຫາກໍຮູ້ວ່າຢ່າວາງສິ່ງນີ້ໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ

 

ຫຼາຍຄົນຊິນເຄີຍຜິດພາດທີ່ໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳເປັນບ່ອນນເກັບເຄື່່ອງຂອງເຊັ່ນ ຢາຂ້າເຊື້ອ, ນ້ຳຢາຊັກຟອກ, ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ວາງໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ. ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດທົ່ວໄປມີສ່ວນປະສົມຂອງເຄມີ ທີ່ເປັນທັງກົດ ແລະດ່າງ ການເອົາສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ມາລວມກັນໃນຫ້ອງນ້ຳ ຖືເປັນເລື່ອງອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເພາະເມື່ອປະສົມປົນເປກັນແລ້ວຈະມີປະຕິກິລິຍາເຄມີ. ນອກຈາກນີ້ຄວນເກັບໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ແລະບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ເພາະມັນຈະລະເຫີຍອາຍງ່າຍ ຍິ່ງເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳທີ່ແຄບ ແລະມິດຊິດ ສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງລະເຫີຍຢູ່ໃນອາກາດ ເມື່ອເຮົາສູດດົມສານລະເຫີຍເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປ ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍຈະຖືກທຳລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກພະຍາດ.

      ນອກນັ້ນ, ບາງຄົນຍັງມັກເອົາຜ້າເຊັດໂຕ, ຜ້າເຊັດໜ້າ, ເສື້ອຜ້າທີ່ນຸ່ງແລ້ວ, ຜ້າອານະໄມ, ທິດຊູ້ ບາງຄັ້ງກໍຕາກຊຸດຊັ້ນໃນໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອຢູ່ໃນຈຸດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງຈະເກີດເຊື້ອໂລກງ່າຍ ຈຶ່ງຄວນວາງໄວ້ສະເພາະສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນ ແລະສຳຄັນໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທ.

      ການເອົາໄມ້ຖູພື້ນ, ຟອຍຖູຫ້ອງນ້ຳ, ຊາມ ເຖິງແມ່ວ່າຈະສະດວກໃນການນຳໃຊ້ ແຕ່ມັນຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງເພີ່ມເຊື້ອໂລກໃນຫ້ອງນ້ຳ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນເຮືອນຕື່ມອີກ.

      ການວາງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໄວ້ໃກ້ໆວິດຖ່າຍກໍຖືເປັນເລື່ອງອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພາະໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ເຊື້ອໂລກຈະໝັກມົ່ມຢູ່ໄດ້ຫຼາຍມື້ ໂດຍຜູ້ຍິງບາງຄົນທີ່ມັກຖິ້ມຜ້າອະນາໄມທີ່ໃຊ້ແລ້ວລົງໄປ ເປັນອາທິດກວ່າຈະນຳໄປຖິ້ມ ທາງທີດີຄວນຫໍ່ໃສ່ຜ້າແລ້ວນຳໄປຖິ້ມທາງນອກເລີຍຈະເປັນການຮັກສາສຸຂະອານາໄມທີ່ດີກວ່າ.