ແຮງ​ງານ​ລາວ ທີ່​ໄປ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ

ປັດຈຸບັນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຮງງານລາວ ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງງານລາວ ທີ່ໃຊ້ແຮງງານ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທໍາໃນຍຸກແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງເອອີຊີ. 

ຍຸກແຫ່ງ ການເຊື່ອມໂຍງ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້ານີ້ ເປັນໂອກາດດີ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວ ທີ່ມີສີມືແຮງງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງ ຢືນມາດຕະຖານ ແຮງງານຈະໄດ້ ໄປອອກແຮງງານ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສະນັ້ນ, ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ສິດຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທໍາ ຂອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ ໄດ້ມີແຜນ ພັດທະນາ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ແຮງງານ ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມໄລຍະປີ 2011-2020 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ທາງດ້ານ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ມີວຽກເຮັດງານ ທໍາທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີລາຍໄດ້ສົມ ເຫດສົມຜົນ ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນ ປະໂຫຍດຕາມ ກົດໝາຍ  ເຊິ່ງສາມາດ ເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເປັນການຕອບ ສະໜອງຕາມ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງ ຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດຫັນ ເປັນອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ທັນສະໄໝ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສຸມໃສ່ພັດທະນາ ລະບົບການປົກປ້ອງ ສັງຄົມໃຫ້ສາມາດ ເປັນຫລັກປະກັນ ໃນການດໍາລົງ ຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ແຮງງານ ໂດຍສ້າງລະບົບ ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ລະບົບສັງຄົມ ສົງເຄາະ ໃຫ້ມີການບໍລິການ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

Cr: ຂ່າວສານປະເທດລາວ