ແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງແບກຫາບວຽກໜັກບໍ່ມີລາຍຮັບສູງ ແຕ່ສັງຄົມຍັງບໍ່ທັນເຫັນຄຸນຄ່າ

        ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແມ່ນຍິງສ່ວນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບເຮືອນການຊານ ຢູ່ໃນຄອບຄົວ ເຊິ່ງເປັນວຽກທີ່ ຕ້ອງເຮັດທຸກມື້ທຸກຍາມ ເຊັ່ນ: ເບິ່ງແຍງເຮືອນຊານ, ແຕ່ງກິນ, ເບິ່ງແຍງລູກ ຜົວ ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ວຽກເຫລົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີຄ່າຕອບແທນ ແລະ ສັງຄົມ ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ຄືກັບວຽກທີ່ມີ ລາຍຮັບຕອບແທນ. ວຽກໃນເຮືອນ ທີ່ແມ່ຍິງ ຕ້ອງແບກຫາບນັ້ນ ໃນສັງຄົມສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນຄິດວ່າເປັນ ໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງຢູ່ແລ້ວ ຖ້າບໍ່ເຮັດກໍຖືວ່າ ແມ່ຍິງມີຄວາມບົກພ່ອງ, ຂາດຄວາມເປັນ ແມ່ເຮືອນທີ່ດີ ດັ່ງນັ້ນແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ຈຶ່ງຍອມເຮັດວຽກ ທີ່ບໍ່ມີລາຍຮັບ ຍ້ອນສັງຄົມ ກໍຄືປະເພນີ ບັງຄັບໂດຍກົງ ແຕ່ໃນ ທາງອ້ອມ ວຽກເຫລົ່ານີ້ ພັດກາຍເປັນ ໂຕຖ່ວງດຶງ ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ.
ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕື່ມວ່າ: ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກເຮືອນ ເຖິງວ່າຈະໜັກ ກວ່າວຽກນອກເຮືອນ ກໍຕາມກໍຍັງບໍ່ຖືກຍໍຍ້ອງ ຫລື ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນໃຈ ຈາກສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນ ການເຮັດວຽກເຮືອນ ຫລາຍເກີນໄປ ກໍເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ຂາດໂອກາດ ທີ່ຈະພັດທະນາຕົນເອງ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ເຂດ ຊົນນະບົດ ບາງຄົນຕ້ອງ ໄດ້ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ເພື່ອມາຊ່ວຍ ວຽກຄອບຄົວ; ສ່ວນແມ່ຍິງ ທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ການງານ ເວລາເລີກການກັບເມືອເຮືອນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ວຽກເຮືອນອີກ ແຕ່ສຳລັບຜູ້ຊາຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບ ຜິດຊອບວຽກ ເຮືອນເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າ ຜູ້ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ເປັນຜົວ ຖ້າຢາກໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີການພັດທະນາຕົນເອງກໍຄືການສ້າງ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ຜູ້ຊາຍຕ້ອງຊ່ວຍ ແມ່ຍິງແບ່ງເບົາວຽກ ໃນຄອບຄົວ, ສ້າງໃຫ້ເປັນຄວາມ ຊິນເຄີຍໃຫ້ເປັນວັດທະນະທຳ, ສອນລູກບໍ່ວ່າ ຈະເປັນຍິງ ຫລື ຊາຍຕ້ອງ ຮູ້ຈັກ ເຮັດວຽກເຮືອນ ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ແມ່ນສອນໃຫ້ ແຕ່ແມ່ຍິງລ້າງຖ້ວຍ ຜູ້ຊາຍກໍເຮັດວຽກນີ້ໄດ້. 
         ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ, ຖ້າບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ຊາຍ ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດບໍ່ໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າ ການປະຕິບັດ ສິດສະເໝີພາບຍິງ- ຊາຍແມ່ນການ ແບ່ງພາລະບົດບາດ ໃນສັງຄົມບໍ່ແມ່ນ ເວົ້າເລື່ອງຮ່າງກາຍ ຫລື ໂຄງສ້າງລະບົບຊີວະວິທະຍາ ຂອງແມ່ຍິງ, ແຕ່ໝາຍ ເຖິງການແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ໃນເມື່ອກ່ອນ ສັງຄົມລາວຜູ້ຊາຍຕ້ອງ ເຮັດວຽກໃຫຍ່ ສ່ວນແມ່ຍິງ ຕ້ອງເຮັດວຽກນ້ອຍ ແຕ່ປັດຈຸບັນ ວິວັດທະນາການຂອງໂລກໄດ້ ປ່ຽນໄປແມ່ຍິງກໍມີທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລວມໄປເຖິງການເມືອງ, ດັ່ງນັ້ນການແບ່ງປັນ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ໃນວຽກເຮືອນ ຫລື ວຽກໃນສຳ ນັກງານ ຈະເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນ ຍູ້ດັນໃຫ້ການພັດທະນາ ດ້ານຕ່າງໆບັນລຸຜົນ ໄດ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງກວ່າ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ.

ບົດຄວາມໃຫມ່ໆ