ແພດເຕືອນກິນຫວານຫລາຍເກີນໃນເວລາກ່ອນນອນລະວັງເຖົ້າໄວ

ຮູ້ບໍ່ວ່າການກິນຂອງຫວານກ່ອນນອນບໍວ່າຈະແມ່ນນ້ຳອັດລົມຫລືອາຫານຈຳພວກແປ້ງທີ່ຈະກາຍເປັນນ້ຳຕານໃນທີ່ສຸດລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຖົ້າໄວເພາະສານໃນນ້ຳຕານທີ່ເຮັດໃຫ້ຂັດຂວາງການລັງຮໍໂມນໂກດທໍຮໍໂມນທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຟື້ນຟູຮ່າງກາຍເວລານອນລັບການກິນນ້ຳຕານຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍນ້ຳຕານບໍ່ທັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານທີ່ເຫຼືອໆຈາກການຍ່ອຍໄປຂັດຂວາງການຟື້ນຟູເຮັດໃຫ້ຫນ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງບໍ່ສົມບູນການກິນນ້ຳຕານໃນເວລາກ່ອນນອນຈື່ງຂັດຂວາງການອອ່ນໄວຈື່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງບໍ່ເຕັມທີ່ທັງນີ້ພາຍຫລັງຈາກຄົນເຮົາມີອາຍຸ25ປີຂື້້ນໄປຮ່າງກາຍຈະຜະລິດໂກດທໍຮໍໂມນລົດລົງ14ເບີເຊັນແລະລຸດລົງແບບນີ້ໃນທຸກໆ10ປີດັ່ງນັ້ນເມື່ອອາຍຸເພີ່ມຂື້ນຈື່ງບໍ່ຄວນບໍລິໂພກນ້ຳຕານຫລາຍເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຖົ້າໄວກວ່າປົກກະຕິ