ແຜນທຸລະກິດແມ່ນຫຍັງ? ມີປະໂຫຍດ​ແນວໃດ? ແຜນທຸລະກິດຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຫຍັງແດ່?

ການເຮັດທຸລະກິດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກເຊັ່ນກັນ, ຖ້າມີການວາງແຜນ ແລະການຈັດການທີ່ດີກໍສາມາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນທີ່ກໍາລັງຈະເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດຈຶ່ງຄວນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ "ແຜນທຸລະກິດ" ວ່າແຜນທຸລະກິດແມ່ນຫຍັງ? ມີຄວາມສໍາຄັນ​ແນວ​ໃດ ແລະ ມີປະໂຫຍດ​ແນວ​ໃດ​ຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດແດ່?

ແຜນທຸລະກິດ ແມ່ນຫຍັງ?

ແຜນທຸລະກິດ (Business Plan) ໝາຍເຖິງແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍເປັນການວິເຄາະລາຍລະອຽດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນບໍ່ວ່າຈະເປັນສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການລູກຄ້າ, ຈຸດອ່ອນຈຸດແຂງ, ໂອກາດ, ລວມເຖິງອຸປະສັກຕໍ່ທຸລະກິດເພື່ອໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນແບບແຜນ. ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຈັດການທີ່ດີຈົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້.

ແຜນທຸລະກິດທີ່ດີຕ້ອງປະກອບໄປດ້ວຍຫຍັງແດ່?

ແຜນທຸລະກິດທີ່ດີຄວນວິເຄາະໃຫ້ຫຼາກ​ຫຼາຍ ແລະ ຄົບຖ້ວນທຸກດ້ານ​ເຊິ່ງອົງປະກອບສໍາຄັນທີ່ບໍ່ຄວນລະເລີຍ ຫຼື ເບິ່ງຂ້າມມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ບົດສະຫຼຸບຜູ້ບໍລິຫານ (Executive Summary) ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພາບລວມທັງໝົດຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ໂຄງການ.
 2. ໂຄງສ້າງອຸດສາຫະກໍາຂອງບໍລິສັດ (Industry Analysis) ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ຂອງອຸດສາຫະກໍາທັງໂຄງການວິໄສທັດພາລະກິດ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການ.
 3. ການວິເຄາະຕະຫຼາດ (Marketing Analysis) ເປັນການວິເຄາະພາບລວມຂອງທຸລະກິດຢ່າງລະອຽດທັງປັດໄຈພາຍນອກ, ປັດໄຈພາຍໃນຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ຜົນຕອບແທນລ່ວງໜ້າ.
 4. ແຜນການຕະຫຼາດ (Marketing Plan) ເປັນການກໍາໜົດກົນລະຍຸດທາງການຕະຫຼາດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ.
 5. ແຜນການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ (Improvement Plan) ໂດຍເປັນການວາງແຜນການພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃນອະນາຄົດ.
 6. ແຜນການປະຕິບັດວຽກ (Operation Plan) ເປັນການກໍາໜົດການດໍາເນີນວຽກກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຕັ້ງລວມເຖິງແຜນການດໍາເນີນງານ.
 7. ໂຄງສ້າງອົງກອນ (Organization Plan) ໝາຍເຖິງແຜນຜັງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍວຽກຕ່າງໆ.
 8. ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດກໍາໄລຂອງທຸລະກິດ (Business Profit) ເປັນການວິເຄາະທາງການເງິນກ່ຽວກັບກໍາໄລຂາດທຶນ.
 9. ແຜນການດໍາເນີນງານ (Gantt Chart) ເປັນການກໍາໜົດການດໍາເນີນງານໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຕ່າງໆ.
 10. ແຜນການຄວບຄຸມແຜນການໝາຍເຖິງ ແຜນການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານທັງຫມົດໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ກໍານົດ.
 11. ແຜນສຸກເສີນ (Emergency Plan) ເປັນແນວທາງການຮັບມື ຫຼື ວິທີການແກ້ບັນຫາຖ້າຫາກການດໍາເນີນງານບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດ.

ປະໂຫຍດຂອງແຜນທຸລະກິດ

ການວາງແຜນທຸລະກິດນັ້ນເປັນການວິເຄາະທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈຸດອ່ອນຈຸດແຂງໃນທຸລະກິດລວມທັງຮູ້ແລະ ເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທຸລະກິດລວມທັງຫາໂອກາດພັດທະນາທຸລະກິດໄດ້ໃນອະນາຄົດທັງຍັງຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງໃນການຕັດສິນໃຈຜິດພາດທາງທຸລະກິດອີກດ້ວຍ.

ດັ່ງນັ້ນແຜນທຸລະກິດຈຶ່ງເປັນການວິເຄາະ ແລະ ວາງແຜນກ່ຽວກັບທຸລະກິດຢ່າງລະອຽດຮອບຮອບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ​ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍລົດອຸປະສັກ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້.