ແນ່ໃສ່ໄວຣັດຊ່ວຍຍ້ອນໄວ ລົບຮອຍຢ່ອນຍານໃຫ້ເຊລສະລາພາບ

ນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຫາລັດຄົ້ນພົບວ່າຮອຍຢ່ອນຍານເທິງເຍື່ອຫຸ້ມນິເຄຣຍຂອງເຊລທີ່ແກ່ເຖົ້າເປັນຕົວການຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຢີນເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປັກກະຕິແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍແກ່ສະພາບລົງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂະບວນການນີ້ສາມາດຢຸດຢັ້ງໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ໄວຣັັດເປັນພາຫະນະ  ຄີມລົບຮອຍ ເຂົ້າເຖິງພາຍໃນເຊລດັ່ງກ່າວ

ນັກວິໄຈຈາກສະຫາລັດ ໄດ້ຕີພິມໄວ້ວ່າໄດ້ຜົນການຄົ້ນພົບລ່າສຸດລົງໃນວາລະສານ ໂດຍໄດ້ລະບຸວ່າຮ່າງການສະແດງພາວະການເຊື່ອມຖອຍໃນດ້ານຕ່າງໆຕາມໄວທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ອາດເປັນຜົນມາຈາກຮອຍຢ່ອນຍານທີ່ເກີດຂື້ນເທິງເຍື່ອຫຸ້ມນິວເຄຣຍຂອງເຊລເມືອແກ່ຕົວລົງ ຊຶ່ງຮອຍຢ່ອນຍານນີ້ເຮັດໃຫ້ຕໍາແຫນ່ງຂອງດີເອັນເອທີ່ຢູ່ໃນນີວເຄຣຍປ່ຽນໄປ

ຕໍາແຫນ່ງຂອງດີເອັນເອໃນນິວເຄຣຍນັ້ນສໍາຄັນຫລາຍຕາມປັກກະຕິແລ້ວຢີນທີ່ຖືກກໍານົດໃຫ້ປິດສະວິດການເຮັດວຽກໃນເຊລປະເພດຫນຶ່ງ ຈະຖືກດັນໃຫ້ເຂົ້າໄປໃກ້ກັບເຍື່ອຫຸ້ມນິວເຄຣຍຍັບຢ່ອນບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີກັນ ກໍ່ບໍ່ອາດຈະປິດສະວິດການເຮັດວຽກຂອງຢີນນັ້ນໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ

  • ຍາຍ້ອຍໄວໃຊ້ໄດ້ຜົນໃນແບບທົດລອງ
  • ຮັບແສງແດດເທົ່າໃດຈຶ່ງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ
  • ສຸຂະພາບເສຍເພາະອົດນອນໃນມື້ເຮັດວຽກແກ້ໄດ້ຫາກງີບເພີ່ມໃນວັນຢຸດ

ຄົນເຮົາມີຢີນແລະດີເອັນເອໃນຊຸດດຽວກັນຢູ່ໃນທຸກເຊລຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ວ່າຢີນແຕ່ລະຕົວຈະຖືກເປີດ ແລະ ປິດສະວິດທີ່ເຮັດວຽກໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຊຶ່ງຂື້ນຢູ່ກັບເຊລແຕ່ລະຊະນິດ ຢີນບາງໂຕຖືກເປີດສະວິດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນເຊລຕັບ ແຕ່ຈະຖືກປິດສະວິດຍໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກໃນເຊລສະໝອງ ຫາກຢີນຕົວໃດເຮັດວຽກຜິດໄປຈາກຕໍາແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີບັນກາໄດ້

ນັກວິໄຈໄດ້ໃຊ້ເຊລຂອງຜູ່ປ່ວຍໂລກໄຂມັນເພາະຕັບເປັນຕົ້ນແບບໃນການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ຊຶ່ງພົບວ່າຮອຍຢ່ອນຍານເທິງເຍື່ອຫຸ້ມນິວເຄຣຍຂອງເຊລດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢີນເຮັດັວຽກຜິດປົກກະຕິເຊລຕັບກາຍເປັນເຊລໄຂມັນໄປໃນທີ່ສຸດ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮອຍຢ່ອນຍານໃນລະດັບເຊລທີ່ເກີດຂື້ນນັ້ນມາຈາກການຂາດໂປຕີນລາມິນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມນິວເຄຣຍລຽບສະໝໍ່າສະເໝີ ນັກວິໄຈໄດ້ສະເຫນີຄວາມຄິດໂດຍໃຊ້ໄວຣັດເປັນພາຫະນະນໍາລາມິນເຂັົ້າເຖິງຮ່າງກາຍໃນເຊລເພື່ອໃຫ້ເປັນຄືຄີມລົບຮອຍຢ່ອນຍານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢີນກັບມາເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຍ້ອນໄວໃຫ້ກັບເຊລຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ

ໃນຂັ້ນຕົ້ນຄາດວ່າວິທີນີ້ຈະສາມາດນໍາໄປຮັກສາພາວະຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບເຜົາຜານ ເຊັ່ນໂລກເບົາຫວານແລະໄຂມັນພອຫຕັບໄດ້ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວຄິດວ່າຈະສາມາດປະຍຸກໃຫ້ຟື້ນຟູສະພາບເຊລທີ່ແກ່ເຖົ້າໄດ້ທົ່ວຮ່າງກາຍເນື່ອງຈາກເຊລຕ່າງໆ ຕ້ອງປະເຊີນກັບພາວະທີ່ເຮັດໃຫ້ແກ້ສະພາບໃນແບບດຽວກັນ ນັກວິໄຈກ່າວໄວ້