ແນະນຳ 10 ວິທີບໍລິຫານໃບໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ໃບໜ້າໄດ້ໂຄງງາມຂຶ້ນ

ແນະນຳ 10 ວິທີບໍລິຫານໃບໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ໃບໜ້າໄດ້ໂຄງງາມຂຶ້ນ  

ໃບໜ້າເປັນສິ່ງທຳອິດດທີ່ຜູ້ຄົນມັກແນມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂໜກແກ້ມສູງ ແລະ ກາມຊັດ ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ສາວໆຫຼາຍໆຄົນມັກຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ບາງງຄົນອາດຈະບອກເຈົ້າວ່າໜ້າຮັກດ້ວຍໃບໜ້າທີ່ມີແກ້ມຍຸ້ຍ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຄວນເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໃບໜ້າທີ່ມີສຸຂະພາບດີຫຼືແທ້ໆແລ້ວມັນຄືກອງໄຂມັນ!  ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງແກ້ມຂອງເຈົ້ານັ້ນມີໄຂມັນ 3 ໂຊນ ໂຊນທຳອິດຄືບໍລິເວນຮ່ອງດັງ ແລະ ອີກສອງໂຊນຄືບໍລິເວນເໜືອໂໜກແກ້ມນັ້ນແຫຼະ ເມື່ອເຈົ້າມີນ້ຳໜັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມຄົມຊັດຂອງໃບໜ້າກໍ່ຈະເລີ່ມຫາຍ ກິດຈະກຳປະຈຳວັນຄືເປົ່າມໝາກປຸ່ງເປົ້າຫຼືຫຍ້ຳໝາກຝຮັ່ງຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ເຈົ້າມີກາມສວຍງາມຊັດເຈນຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການບໍລິຫານກ້າມເນື້ອໃບໜ້າໃຫ້ມີໂຄງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຍັງຊ່ວຍລະລາຍຄາງສອງຊັ້ນ  

10 ວິທີບໍລິຫານໃບໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ໃບໜ້າໄດ້ໂຄງງາມ

  • ທ່າໜ້າແບບປາ ໂດຍການໃຊ້ປາກດູດແກ້ມທັ້ງສອງຂ້າງຂອງເຈົ້າພ້ອມເຮັດປາກຈູ໋ ໂດຍການເຮັດ 30 ວິນາທີ ແລະ ພັກ ຈາກນັ້ນເຮັດຕໍ່ໄປ 10 ເຊັດ ເຮັດຕໍ່ເນື່ອງກັນຢ່າງນ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້

  • ທ່າມ້ວນລີ້ນໃຫ້ທົ່ວປາກເປັນວົງມົນ ໃຫ້ລີ້ນແຕະຜະນັງແກ້ມທັ້ງສອງຂ້າງ ແຕະເຫງືອກໜ້າແຂ້ວທັ້ງເທິ່ງແລະລຸ່ມ ເຮັດ 15 ເທື່ອ ໂດຍວົນຕາມເຂັມໂມງ ແລະ ຍ້ອນທາງ ເຮັດຢ່າງນ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້

  • ທ່າເງີຍໜ້າ ແລະ ເຮັດເປັນຈູບເພດານ ຄ້າງໄວ້ 10 ວິນາທີ ຈາກນັ້ນກົ້ມໜ້າລົງໃຫ້ກົງ ເຮັດວົນຂຶ້ນລົງ 20 ເທື່ອ ສາມາດເຮັດຊ້ຳຕາມຄວາມຕ້ອງການ

  • ທ່າຄາງຢື່ນພ້ອມດັນຮີມປາກລຸ່ມຂຶ້ນ ເຮັດຄ້າງໄວ້ 10 – 15 ວິນາທີຈົນກວ່າຈະຮູ້ສຶກຕືງ ວິທີນີ້ເປັນການບໍລິຫານກ້າມເນື້ອຄາງແລະສັນກາມ ພັກແລະເຮັດຕໍ່ 10 -15 ເທື່ອ ຕິດຕໍ່ກັນ 2 – 3 ເທື່ອຕໍ່ມື້

  • ທ່າຄ້າຍໝາກຝຮັ່ງແລະອ້າປາກກວ້າງ ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆແລະຫາຍໃຈອອກພ້ອມເຮັດສຽງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ອ້າປາກກວ້າງໂດຍລີ້ນກົດແຕະແຂ້ວລຸ່ມ ຄ້າງໄວ້ 5 ວິນາທີ ຈາກນັ້ນຫາຍໃຈເຂົ້າແລະອອກອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເອີ້ນເປັນ 1 ເຊັດ ໃຫ້ເຮັດຊ້ຳ 10 ເທື່ອຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 1 ເທື່ອ

  • ​ທ່າແລບລີ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຕືງບໍລິເວນໂໜກແກ້ມ ໃຫ້ເຮັດຄ້າງໄວ້ 10 ວິນາທີ ຈາກນັ້ນກໍ່ພັກ ແລະ ເຮັດຊ້ຳຕໍ່ໄປ 20 ເທື່ອ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້

  • ທ່າເປົ່າລົມອອກຈາກປາກ ໂດຍການນັ່ງຕົວກົງຄ່ອຍໆເງີຍໜ້າຂຶ້ນເພດານໃຫ້ສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ແລະເປົ່າລົມອອກຈາກປາກ ເຮັດຕິດຕໍ່ກັນພຽງບໍ່ຈັກນາທີ ແລະ ພັກ ຈາກນັ້ນເຮັດຕິດຕໍ່ກັນ 10 ເທື່ອ ເຮັດ 2 ເຊັດທຸກໆມື້

  • ທ່າກົ້ວປາກ ໃຫ້ພອງລົມບໍລິເວນແກ້ມ 10 ນາທີ ຈາກນັ້ນກໍ່ເລີ່ມກົ້ວລົມໃນປາກຊ້າຍຂວາຕິດຕໍ່ກັນ 1 ນາທີຈື່ງພັກ ເຮັດຕິດຕໍ່ກັນ 5 – 10 ເທື່ອ ມື້ລະ 2 ເທື່ອ

  • ທ່າໃຊ້ນິ້ວນວດໃຕ້ໂໜກແກ້ມ ນຳນິ້ວຊີ້ແລະນິ້ວກາງກົດລົງບໍລິເວນໃຕ້ໂໜກແກ້ມ ແລະ ນວດວົນຕາມເຂັມໂມງເປັນເວລາ 1 ນາທີ ຈາກນັ້ນອາດຈະເພີ່ມເປັນ 2 ນາທີ ເຮັດຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 2 ເທື່ອທຸກໆມື້

  • ທ່າໝຸນຄໍ ຕັ້ງໜ້າກົງຈາກນັ້ນກົ້ມໜ້າລົງ ແລະ ຄ່ອຍໆຄວງຄໍໄປທີ່ລະຂ້າງ ເຮັດເປັນວົງມັນເລີ່ມຈາກກົ້ມໜ້າຈາກນັ້ນໝຸນຄໍໄປທາງຊ້າຍ ເງີຍໜ້າໄປຂວາ ແລະ ຈາກຂວາເງີຍໜ້າໄປຊ້າຍ ເຮັດວົນໄປ 10 ເທື່ອ ເປັນເວລາ 3 – 4 ນາທີ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້