ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ເຮົາຄວນດື່ມນໍ້າ ມື້ລະ 8 ຈອກ

ບໍ່ຈໍາເປັນ ເນື່ອງຈາກນໍ້າຈໍານວນ 8 ຈອກນັ້ນ ຄິດໂດຍຄ່າປະມານຂອງຮ່າງກາຍ ທີ່ປະມາ 2ລິດຕໍ່ມື້, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງນອກຈາກການດື່ມນໍ້າແລ້ວຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ຮັບນໍ້າຈາກຫຼາຍທາງເຊັ່ນ: ຈາກເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານ ແລະ ຜັກຜົນລະໄມ້ເປັ້ນຕົ້ນ, ອີກທັງບາງກໍລະນີຮ່າງກາຍເຮົາຕ້ອງການນໍາໃນຈໍານວນທີ່ບໍ່ຫຼາຍເຊັ່ນ: ໃນລະດູໜາວ ການເຮັດວຽກໃນບ່ອນທີ່ເຢັນໆ, ການບໍ່ຄ່ອຍເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ(ບໍ່ເສຍເຫື່ອ) ແຕ່ໃນບາງກໍລະນີຮ່າງກາຍເຮົາຕ້ອງການນໍາຫຼາຍກ່ວາ 2ລິດເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກທີ່ເສຍເຫື່ອຫຼາຍ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຫຼີ້ນກິລາເປັນຕົ້ນ.

ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາມີລະບົບຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເກືອ (ໂດຍໄຕ) ຊຶ່ງສໍາພັນກັບປະລິມານນໍ້າທີ່ຮ່າງກາຍເຮົາຕ້ອງການ ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເກືອສູງ, ຮ່າງກາຍຈະຕ້ອງການນໍ້າເພີ່ມຂື້ນ ເພື່ອມາເຈືອຈາງເກືອ ແຕ່ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບນໍ້າຫຼາຍເກີນໄປຈົນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເລືອດຫຼຸດລົງຮ່າງກາຍຈະສັ່ງໃຫ້ໄຕຂັບນໍ້າອອກມາຫຼາຍຂື້ນ ຜ່ານການປັດສະວະ.

ດັ່ງນັ້ນວິທີການສັງເກດວ່າຮ່າງກາຍເຮົາຕ້ອງການນໍ້າເພີ່ມຫຼືບໍ່, ໃຫ້ສັງເກດຈາກການຢາກດື່ມນໍ້າ, ເມື່ອຮູ້ສຶກຢາກດື່ມນໍ້າສະແດງວ່າເຖິງເວລາຕ້ອງເຕີມນໍ້າໃຫ້ຮ່າງກາຍ, ຊຶ່ງຫາກເຮົາຮັບປະທານອາຫານຕາມປົກກະຕິ, ດື່ມກາເຟ ຫລື ນົມ, ກິນຜັກໝາກໄມ້ ຫລື ດື່ມນໍ້າຕາມຫຼາຍໆທຸກຄັ້ງກໍ່ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍແລ້ວ.ເມື່ອໃດທີ່ມີກິດຈະກໍາເຮົາຕ້ອງເສຍເຫື່ອຫຼາຍໆຮ່າງກາຍຈະສະທ້ອນຄວາມຕ້ອງການນໍາດ້ວຍການຢາກດື່ມນໍ້ານັ້ນເອງ.