ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ວິທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການອົດອາຫານ

ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງເລີຍ ແພດຜູ້ຊຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະຫາລັດອາເມລິກາໄດ້ກ່າວວ່າ ວິທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກທີ່ດີທີ່ສຸດປະກອບໄປດ້ວຍວິທີ່ການ 3ຢ່າງຄືg

1.ກິນໃຫ້ນ້ອຍລົງ ໝາຍເຖິງການກິນຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໃຫ້ມີພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ພຽງພໍ ບໍ່ກິນອິ່ມຈົນເກີນໄປ ບໍ່ສັ່ງອາຫານປະເພດຈານໃຫຍ່ພິເສດ ແລະ ງົດອາຫານທີ່ມີນໍ້າຕານ, ໄຂມັນ ຫຼື ອາຫານທີ່ໃຫ້ໄຂມັນສູງເກີນໄປ ເຊັ່ນ ນໍ້າຫວານ ນໍ້າອັດລົມ ເນື້ອສັດຕິມັນ ເປັນຕົ້ນ

2.ກິນໃຫ້ແຕກຕ່າງ ກິນໃຫ້ແຕກຕ່າງໝານເຖິງການກິນອາຫານໃຫ້ຫຼາຫຫຼາຍຢ່າງ ເນັ້ນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ພຽງພໍ ບໍ່ກິນອາຫານຊໍ້າໆແບບເດີມຫຼາຍເກີນໄປ.

3.ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ການເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຽງແຕ່ອອກກໍາລັງກາຍ ແຕ່ໝາຍເຖິງການພະຍາຍາມໃຫ້ຮ່າງກາຍເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ຫາໂອກາດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂື້ນ ເຊັ່ນ ການຍ່າງ ການປັ່ນລົດຖີບແນການຂັບລົດ ຫລືການດີ້ນຂາ ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ໃຊ້ພະລັງງານສ່ວນເກີນທີ່ສະສົມໄວ້ໃຍຮ່າງກາຍ ເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອ ແລະ ຫົວໃຈ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ

ເຮັດຄວບຄູ່ກັນໄປທັງສາມວິທີນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຮັບສານອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທີ່ພຽງພໍ ບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າໜັກຕົວຄ່ອຍໆ ຫຼຸດລົງເທື່ອລະນ້ອຍໂດຍທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃດໆ ຕໍ່ຮ່າງກາຍ ບບໍ່ອອ່ນເພຍ ແລະ ບໍ່ເກີດອາການໜັງຫ້ຽວຍານອີກດ້ວຍ