ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ການງົດອາຫານເຊົ້າ ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ດີ

ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດແບບນັ້ນ ອາຫານເຊົ້າເປັນອາຫານຄາບທໍາອິດຂອງວັນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍເຮົາໃຊ້ພະລັງງານມາທັງຄືນຕ້ອງການອາຫານ ແລະ ພະລັງງານຊົດເຊີຍໃນຍາມເຊົ້າ ອີກທັງການງົດອາຫານເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຈກະວົນກະວາຍ ແລະ ຮ້ອຍທັງຮ້ອຍຈະກິນຫຼາຍໃນຄາບຕໍ່ມາຊຶ່ງອາດຈະກິນຫຼາຍກ່ວາການກິນອາຫານເຊົ້າ ແລະ ຕອນສວຍລວມກັນໃນເວລາປົກກະຕິອີກ.

ການອ້ວນ ຫລື ການຈ່ອຍຂອງຄົນເຮົານັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອົດອາຫານພຽງແຕ່ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີພະລັງງານນ້ອຍກ່ວາທີ່ຮ່າງກາຍໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍນໍາໄຂມັນສ່ວນເກີນອອກມາໃຊ້ການອົດມື້ໜຶ່ງໃນມື້ນີ້ ແລ້ວຈັດໜັກໃນມື້ຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງເລີຍຊໍ້າຮ້າຍເຮົາຈະອ້ວນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າອີກດ້ວຍ, ການກິນໃຫ້ນ້ອຍລົງ ແຕ່ເນັ້ນຜັກຜົນລະໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນແລະ ອາຫານທີ່ໄຂມັນຕໍ່າ ການອອກກໍາລັງກາຍຕະຫຼອດ ຈະເຮັດໃຫ້້ເຮົາສາມາດຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ແລະ ບໍ່ເກີດຜົນເສຍໃດໆຕາມມາອີກ .