ແຈ້ງການດ່ວນ: ສຳນັກງານນາຍົກ ແຈ້ງການສັ່ງຍົກເລີກ ການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງໄດ້ເກັບໃນປະຈຸບັນ.

ແຈ້ງການດ່ວນ: ສຳນັກງານນາຍົກ ແຈ້ງການສັ່ງຍົກເລີກ ການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງໄດ້ເກັບໃນປະຈຸບັນ. ທີ່ຂົວມິດຕະພາບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ