ແຂ້ກິນໄກ່ໝົດໂຕດ້ວຍຄວາມໄວ 20 ວິເປັນຕາອິຕົນໄກ່ຫຼາຍ

ເປັນຄວາມໂຊກຮ້າຍຂອງໄກ່ໂຕນີ້ຫຼາຍທີ່ມັນບໍ່ຮູ້ວ່າອີກບໍ່ພໍທໍ່ໃດວິນາທີຂ້າງໜ້າມັນຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງແຂ້ຜູ້ຫິວໂຫຍ