ແຂວງ ຄຳມ່ວນໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນສຳປະທານດິນເກືອບ 200 ໂຄງການ

         "ຄຳມ່ວນ"   ແມ່ນອີກແຂວງໜຶ່ງນອນໃນແຂວງພາກກາງທີ່ມີທ່າແຮງດຶງດູດການລົງທຶນ ໂດຍປະຈຸບັນນີ້ມີນັກລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດສໍາປະທານດິນດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ແຂວງດັ່ງກ່າວ ທັງໝົດ 181 ໂຄງການມູນຄ່າ 3,5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ແຮ່ທາດ, ໄຟຟ້າ, ບໍລິການ ແລະຂະແໜງອື່ນໆ ຂະນະທີ່ນອນໃນນັ້ນມີເກືອບ 40 ໂຄງການຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

           ທ່ານ ດາວໄຫຼ ແກ້ວດວງດີ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການສໍາປະທານ ເນື້ອທີ່ດິນເພື່ອກິດຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ແຮ່ຊາຍ ແລະພັດທະນາກະສິກໍາ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນບໍ່ດົນມານີ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາໂຄງການລົງທຶນສໍາປະທານດິນເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໂດຍການອະນຸມັດຂອງຄະນະກໍາມະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ ແລະແຂວງຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ຮອດປະຈຸບັນມີທັງໝົດມີ 181 ໂຄງການມູນຄ່າການລົງທຶນ 3,5 ຕື້ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ແຂວງອະນຸຍາດມີ 136 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 514 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການທີ່ມີສັນຍາ ແລະມີໃບທະ ບຽນສໍາປະທານ 105 ໂຄງການ, ໂຄງການທີ່ມີສັນຍາແຕ່ຍັງບໍ່ທັນອອກໃບທະບຽນສໍາປະທານຈໍານວນ 31 ໂຄງການ.              

          ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນຈຳນວນໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ (ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ) ມີຈໍານວນ 29 ໂຄງການ, ຂະແໜງແຮ່ທາດມີຈໍານວນ 125 ໂຄງການ ໃນນັ້ນຂຸດຄົ້ນຫີນປູນ 47 ໂຄງການ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່ກົ່ວ 29 ໂຄງການ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ 12 ໂຄງການ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່-ຊາຍນ້ຳຂອງ 20 ໂຄງການ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່ບາຣິດ 5 ໂຄງການ, ສໍາຫຼວດ ແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ເກືອກາລີ 6 ໂຄງການ, ຂຸດຄົ້ນເກືອກິນ 1 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫີນກາວ 2 ໂຄງການ, ສໍາຫຼວດ ແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ຊືນ-ສັງກະສີ 1 ໂຄງການ, ຊອກຄົ້ນ-ສໍາຫຼວດນ້ຳມັນ ແລະອາຍແກ໊ສ 2 ໂຄງການ, ຂະແໜງໄຟຟ້າມີຈໍານວນ 4 ໂຄງການ, ຂະແໜງບໍລິການມີຈໍານວນ 5 ໂຄງການ, ຂະແໜງອື່ນໆ 7 ໂຄງການ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ 11 ໂຄງການ.

          ທັງໝົດນັ້ນມີໃບທະບຽນ 148 ໂຄງການ, ບໍ່ມີໃບທະບຽນ 31 ໂຄງການ, ມີໃບທະບຽນແຕ່ບໍ່ມີສັນຍາ 2 ໂຄງການ, ປະຕິບັດໄດ້ດີ 86 ໂຄງການ, ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີ 24 ໂຄງການ ແລະບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ 38 ໂຄງການ.

         ທ່ານ ດາວໄຫຼ ແກ້ວດວງດີໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ສະດວກກໍ່ຍັງມີ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ການອະນຸຍາດການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານລະບຽບການ ແຕ່ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາ ແລະອອກອະນຸຍາດ, ໃບທະບຽນສໍາປະທານແລ້ວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງບໍລິສັດບໍ່ໄປຕາມສັນຍາເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການດໍາເນີນການຊັກຊ້າບໍ່ໄປຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບາງໂຄງການທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ແລະອອກໃບອະນຸຍາດແລ້ວຂາດການຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍສະເພາະການລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະປະຈໍາປີ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການລົງທຶນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆທີ່ກໍານົດໃນສັນຍາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄົບຕາມຈໍານວນ , ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານຂໍອະນຸຍາດການລົງທຶນຍັງຊັກຊ້າຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການພາຍຫຼັງທີ່ອອກອະນຸຍາດໄປແລ້ວຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.