ແກ້ປວດບັ້ນແອວງ່າຍໆດ້ວຍ2ທ່າບໍລິຫານນີ້

 

  • ທ່າທີ1: ທ່າໂຄ້ງຄຳນັບ

ວິທີເຮັດ:ນັ່ງຫຼັງຊື່ເທີງຕັ່ງວາງຂາລົງກັບພື້ນເຂົ່າຕິດກັນສອງມືກອດເອີກກົ້ມຫົວລົງໃຫ້ຕໍ່າເກືອບຕິດເຂົ່າທັງສອງຂ້າງຂະນະກົ້ມຄ່ອຍໆຜ່ອນລົມຫາຍໃຈອອກບໍ່ໃຫ້ເກັງປ່ອຍຫົວຕາມສະບາຍໂດຍໃຊ້ຫົວຖ່ວງນ້ຳໜັກຄ້າງໄວ້ນັບໃນໃຈ1-10ກັບສູ່ທ່າເດີມເຮັດຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ5ຄັ້ງ

  • ທ່າທີ2: ທ່າເຄົາລົບສູງສຸດ

ວິທີເຮັດ:ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບທ່າໂຄ້ງຄໍານັບແຕ່ກົ້ມຕໍ່າທີ່ສຸດໂດຍກາງເຂົ່າອອກໃຫ້ກວ້າງທີ່ສຸດກົ້ມໂຕລົງພ້ອມກັບຄ່ອຍໆຜ່ອນລົມຫາຍໃຈອອກກົ້ມຈົນໄຫຼ່ຢູ່ລະຫວ່າງເຂົ່າກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນແອວທີ່ເກັງຈະຢືດອອກຄ້າງໄວ້ນັບໃນໃຈ1-10ກັບສູ່ທ່າເດີມເຮັດຊເຮັດຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ5ຄັ້ງ

ຢືດກ້າມຊີ້ນແລ້ວຢ່າລືມນັ່ງຕັ່ງໃຫ້ຖືກທ່ານຳຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ປວດບັ້ນແອວອີກຕໍ່ໄປ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------