ເຮືອໃບລອດຕາຍ!!ວັອກເກີຖືກແດງໄລ່ຕີສະເໝີທັອບຟີ 1-1 (Highlights)

ຊີຕີ້ຫືດຈັບ ວອກເກີ້-ສະໄນເດີລິນ ໄດ້ໃບແດງ ເຮືອໃບ ໄລ່ຕີສະເໝີ ເອເວີຕັນ 1-1