ເຮິຮ້າຍຫຼາຍພົບຊາຍອາຍຸ 80 ທີ່ບໍ່ເຄີຍອາບນ້ຳມາດົນກວ່າ 60 ປີ

ອາມູ ຮັດຈິ ຊາຍຊະລາຊາວອີຣ່ານອາຍຸ 80 ປີ ອາໃສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານເດດກາ ເມືອງຟາຣາຊາແບນ ໃນປະເທດອີຣ່ານ ຜິວຂອງເຂົາຍາບກະດ້າງ ແລະມີລັກຊະນະເປັນຝຸຍໆ ໃບໜ້າຂອງເຂົາເກືອບເບິ່ງບໍ່ເຫັນນອກຈາກຄວາມມືດ ສ່ວນກິນຄົງບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ ສາເຫດທັ້ງໝົດນີ້ມາຈາກການທີ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍອາບນ້ຳເລີຍເປັນເວລາ 60 ປີ

ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງອາມູເຖິງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ອາບນ້ຳ ເຂົາໃຊ້ຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ສິ່ງຂອງມີຄ່ີາທີ່ສຸດຂອງເຂົາຄືທໍ່ເຫຼັກທີ່ເຂົາໃຊ້ສູບຍາທີ່ເຮັດມາຈາກມູນສັດ