ເອົາໃຈຄົນມັກກິນທຸລຽນມາບອກ

ພາກັນເຄີຍໄດ້ຍິນແລະເຊື່ອມາຕະຫລອດວ່າການກິນທຸລຽນຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍແລະເປັນໂລກເບົາຫວານແຕ່ເຮົາຢາກຈະບອກວ່າ ຄວາມເຊື່ອແບບນັ້ນເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດ ເນື່ອງຈາກການວິໃຈຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ເຮັດການຮອງຮັບວ່າທຸລຽນຄືລາຊາແຫ່ງຫມາກໄມ້

1.ມີສ່ວນໃນການຂ້າເຊື້ອເນື່ອງຈາກວ່າມີແຮ່ທາດໃນເນື້ອທຸລຽນເປັນຄືຢາປົວອ່ອນໆຊ່ວຍຂ້າພະຍາດ

2.ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນລະລາຍອັນເກີດມາຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງແຮ່ທາດຊື່ງຈະເຮັດຊ່ວຍໃຫ້ລົດຄວາມຕຸ້ຍ

3.ອຸດົມໄປດ້ວຍສານແອນຕີ້ອອກຊີເດັນແລະວິນຕາມິນສູງຈື່ງຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນແລະຮັກສາມະເຮັງປາກຫມົດລູກ,ມະເຮັງເຕົ້ານົມ

4.ມີສວ່ນໃນການລະບາຍເນື່ອງຈາກກາສຊື່ງຖືເປັນເສັ້ນໃຍຍຸ່ບຍັບໃນເນື້ອຊ່ວຍໃນການຂັດລ້າງລຳໄສ້

5.ມີສ່ວນຊ່ວນລົດໄຂມັນລົດຄໍເຮນສະຮໍຕ້ານຄວາມແກ່

ວິທີກິນທຸລຽນ

- ໃຫ້ເລີ່ມກິນຫລັງຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າໃນເວລາ5:00-7:00ນາທີ

- ໃຫ້ກິນປະລິມານ4ເມັດຫລືປະມານເກືອບເຄີ່ງຫນ່ວຍ

- ຫລັງຈາກກິນແລ້ວໃຫ້ກິນນ້ຳອຸ່ນໃສ່

- ຂໍ້ຄວນຈື່ຄືຄວນງົດອາຫານເຈົ້າຂອງມື້ນັນທີ່ກິນທຸລຽນ

- ຄວນກິນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ2ມື້ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ມາຈາກແຮ່ທາດແລະເສັ້ນໃຍໃນທຸລຽນຈະຊ່ວຍໃນການລ້າງສີ່ງເປີເປື້ອນຕ່າງໆພາຍໃນລຳໄສ້

-ມີສ່ວນໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນຫລືກິນ2ເມັດແທນເຂົ້າແລງ