ເອົາຊະນະຄົນທີ່ອິດສາຫວັງຮ້າຍ ໂດຍທີ່ເຈົ້າເອງບໍ່ຕ້ອງ ແກ້ແຄ້ນ

ເອົາຊະນະຄົນທີ່ອິດສາຫວັງຮ້າຍ ໂດຍທີ່ເຈົ້າເອງບໍ່ຕ້ອງ ແກ້ແຄ້ນ

ບົດຄວາມນີ້ເຮົາຢາກຈະຊ່ວຍຄົນທີ່ກຳລັງປະເສີນກັບບັນຫາຊີວິດ ຮູ້ສືກຄືກຳລັງຍ່າງລຸຍໄຟຢູ່
ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງເຄີຍພົບບັນຫາການຖືກຄົນອິດສາການເວົ້າໃສ່ຮ້າຍ ແລ້ວບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຮັກການພັດທະນາຕົນເອງ ເປັນຄົນຄິດບວກ ສະນັ້ນບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ຕ້ອງໄປລົດໂຕ ໄປຖຽງຫຼືອະທິບາຍຄວາມຈິງໃຫ້ຄົນທີ່ຫູເບົາ ເພາະວ່າອະທິບາຍໄປຄົນປະເພດນີ້ກໍ່ບໍ່ຟັງຢູ່ດີ ໂດຍບໍ່ມັກຟັງເຫດຟັງຜົນ ເພາະຈຸດປະສົງຂອງເຂົາບໍ່ແມ່ນ ສືບຫາຄວາມຈິງ ແຕ່ເປັນການ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບັນທ່ອນ ພວກເຂົາຈະຮູ້ສືກດີກັບໂຕເຂົາເອງ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜື່ງວ່າ ເຫັນຄຸນຄ່າຕົນເອງຕ່ຳ ມັກຈະໃຊ້ວິທີນີ້ທຳຮ້າຍຄົນອື່ນເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງດູດີຂື້ນ


ການທີ່ເຮົາໄປໂຕ້ຖຽງກັບຄົນແບບນີ້ຈື່ງບໍ່ມີວັນຈົບສີ້ນ ແຕ່ການໄປໂຕ້ຖຽງເພື່ອທຳລາຍຄວາມສະຫງົບໃຈຂອງເຈົ້າເອງ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີເຮົາ ຍອມບໍ່ໄດ້ເພາະຈະເສຍປະຊາກອນທີ່ດີໆ ໃຫ້ຝ່າຍອະທຳໄປ ຄົນດີໆແບບເຮົາຈື່ງຕ້ອງບໍ່ເປັນເຫຍື່ອຕາມຄົນເຫຼົ່ານີ້ (ຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ພົບເຈິກັບຄົນຂີ້ອິດສາມາເປັນບາງຄັ້ງຄາວມາຕະຫຼອດຊີວິດ ຕາມປົກກະຕິ ຈົງປະເສີນໜ້າແລ້ວເອົາຊະນະໃຫ້ໄດ້)


ມື້ນີ້ເຮົາມີຫຼັກການຄິດທີ່ເປັນກັດຈັກກະວານ(ທຳມະ)ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້
1.ຢ່າລືມວ່າ ຄົນຂີ້ອິດສາ ຄິດຮ້າຍ ກຽດຊັງຄົນອື່ນ ກໍ່ຄືການຕົກນາຣົກທັງເປັນຢູ່ແລ້ວ ໃຈທີ່ຮ້ອນ ຄຽດ ກັງວົນນັ້ນແຫຼະຄືນາຣົກ ຢ່າໄປຄິດແກ້ແຄ້ນເຂົາ ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ກົດແຫ່ງກຳລົງໂທດເຂົາແທນ
2.ຂໍ້ສຳຄັນຄືເຈົ້າຢ່າໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ດືງເຈົ້າລົງໄປນາຣົກນຳ ໂດຍເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງໄປທຸກກັບພວກເຂົານຳ ເພາະຖ້າເຈົ້າລົດຄວາມສະຫງົບຂອງເຈົ້າ ມີຄວາມທຸກເພີ່ມຂື້ນ ກໍ່ແປວ່າເຂົາເອົາຊະນະໃຈເຈົ້າໄດ້ ເຮົາມີໜ້າທີທີ່ດູແລ ຈິດແລະໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສຸດຢູ່ສະເໜີ ບໍ່ຕ້ອງໃຈຮ້ອນ ກັງວົນ ບໍ່ຄຽດ ຢ່າລົດຄວາມສຸກຂອງຕົນເອງລົງ ໃຜຈະເວົ້າຫຍັງມາກໍ່ບໍ່ຕ້ອງກະທົບກະເທືອນຈິດໃຈຂອງເຮົາເຮັດຄືກັບວ່າມີເກາະກຳບັງ ນ້ຳລາຍຢາຜິດຂອງຄົນອື່ນ ຄົນທີ່ຊັງເຈົ້າຈະຍິ່ງໄດ້ໃຈ ມີຄົນເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າ ‘’ການແກ້ແຄ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການທີ່ເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ’’


ເພາະການທີ່ເຂົາເຫັນເຈົ້າຮຸ່ງເຮືອງຂື້ນ ດີຂື້ນ ມີຄວາມສຸກ ຄົນທີ່ຂີ້ອິດສາຈະຍິ່ງທົນບໍ່ໄດ້ ຈະມີຄວາມທຸກຫຼາຍຍັງຂື້ນ ຍິ່ງຮ້ອນຮົນຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນຄືກັບຕົກນາຣົກທັງເປັນ ແຕ່ເລື່ອງທີ່ເຂົາສະໃຈເຈົ້າຄືການເຫັນເຈົ້າມີຄວາມທຸກ ສະນັ້ນເຈົ້າຈົງເຮັດທຸກມື້ໃຫ້ມີຄວາມສຸກກັນເທາະ


3 Take action
ລົງມືເຮັດບາງສິ່ງທີ່ສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້ ການທີ່ເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງຄົນອື່ນາເປັນຢາພິດໃນໃຈເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າເປັນ ພົມເຊັດຕີນໃຫ້ຄົນອື່ນ ໃຫ້ໄຕ່ຕອງຢ່າງດີໃນທີ່ສຸດເຈົ້າໄດ້ທັງສອງຢ່າງຄື
1.ມີເກາະປ້ອງກັນຈິດ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຄິດລົບແລະທຸກໄປກັບຄົນຄິດຮ້າຍນຳ