ເຫຼືອເຊື່ອສຸດຍອດມາຍາກົນລະດັບໂລກ

==================

Cr: Izabelle DejaVu69