ເຫື່ອອອກບອກເຖິງພະຍາດ ເຫື່ອອອກຫລາຍ ເປັນສັນຍານບອກເຖິງຮ່າງກາຍອາດມີບັນຫາ ຈະເປັນແນວໃດໄປເບິ່ງກັນເລີຍ

ອາກາດຮ້ອນກໍ່ຕ້ອງມາພ້ອມກັບເຫື່ອ ຊຶ່ງບາງເທື່ອກໍ່ຈັດເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າລໍາຄານຢູ່ສົມຄວນ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກ ໜຽວຕົວ ຫລື ບໍ່ສະບາຍຕົວ ແຕ່ທີ່ເຫື່ອອອກນັ້ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແຕ່ຖ້າທ່ານໃດມີເຫື່ອອອກຫລາຍ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນຫົວ ຝ່າມື ຝ່າຕີນ ຂີ້ແຮ້ ບ່ອນພັບຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ລວມທັງອອກຕະຫລອດເວລາ ເຖິງວ່າຈະນອນຫລັບຢູ່ກໍ່ຕາມ ຊຶ່ງອາການເຫລົ່ານີ້ອາດຈະບົ່ງບອກວ່າຮ່າງກາຍກໍາລັງຜິດປົກກະຕິ ເຫື່ອອອກຫລາຍກໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຫລາຍຢ່າງ ເພາະສະນັ້ນມາກວດເຊັກຮ່າງກາຍກັນດ້ວຍເຫື່ອບອອກເຖິງພະຍາດກັນ

ເຫື່ອອອກຫລາຍຜິດປົກກະຕິຢ່າງໃດ

ເມື່ອມີອຸນຫະພູມສູງຮ່າງກາຍກໍ່ຈະມີການຂັບເຫື່ອອອກມາທາງຜິວຫນັງ ເພື່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເຢັນລົງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ເຫື່ອອອກໃນຂະນະອາກາດຮ້ອນ ຫລື ເຮັດວຽກຫນັກ ໃນຂະນະເຮັດວຽກ ຫລື ອອກກໍາລັງກາຍຢູ່ນັ້ນ ແຕ່ຄົນທີ່ເຫື່ອອອກມາຜິດປົກກະຕິຫມາຍເຖິງ ເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິ ອາກາດປົກກະຕິ ກໍ່ຍັງມີເຫື່ອອອກມາໃນປະລິມານຫລາຍ ໃນບາງຄົນອາດຈະບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ສໍາລັບບາງຄົນອາດຈະບົ່ງຍອກໄດ້ວ່າຮ່າງກາຍອາດຈະຂາດຄວາມສົມດຸນ ຫລືກໍາລັງເຈັບປ່ວຍໄດ້

ເຫື່ອອອກບອກພະຍາດຢ່າງໃດ

ຫາກເຫື່ອອອກມາຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ ແຕ່ຮ່າງກາຍບໍ່ມີການຜິດປົກກະຕິຢ່າງອື່ນ  ກໍ່ບໍຫນ້າເປັນກັງວົນຫລາຍ ແຕ່ຖ້າຫາກພົບອາການອື່ນລວມທັງທີ່ກ່າວມານີ້ ອາດຈະຫມາຍຄວາມໄດ້ວ່າຮ່າງກາຍກໍາລັງເຈັບປ່ວຍດັ່ງນີ້

1 ໂລກເບົາຫວານ ທ່ານໃດທີ່ຮູ້ສຶກຢາກນໍາຢູ່ຕະຫລອດ ດື່ມນໍ້າຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ເປັນຄົນມັກຮ້ອນ ແລະ ເຫື່ອອອກຫລາຍ ທັງທີ່ອາກາດກຊ່ປົກກະຕິ ບໍ່ຄວນນິ່ງນອນໃຈ ເພາະຮ່າງກາຍອາດຈະຟ້ອງວ່ານໍ້າຕານໃນເລືອດອາດຈະຫລຸດຕໍ່າລົງກ່ວາປົກກະຕິ ຊຶ່ງອັນຕະລາຍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ຫນ້າມືດ ເປັນລົມ ແລະຫມົດສະຕິກໍ່ເປັນໄປໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານໃດທີ່ສົງໄສວ່າຕົ້ນເອງກໍາລັງເປັນໂລກເບົາຫວານ ຄວນຮີບໄປກວດເຊັກຮ່າງກາຍ ເພາະຖ້າເກີດເປັນໂລກເບົາຫວານແທ້ຈະໄດ້ມີແນວທາງການຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ

2 ໂລກມະເຮັງຕ່ອມນໍ້າເຫລືອງ ການເປັນໂລກນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພາວະຂອງເຫື່ອອອກຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ໄດ້ຊຶ່ງມັນຈະພົບອາການໄຂ້ນໍາອີກດ້ວຍ

3 ການຕິດເຊື້ອ ຫາກຮ່າງກາຍມີການຕິດເຊື້ອຮ່າງກາຍຈະມີການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໂລກ ຊຶ່ງເຊື້ອໂລກບາງຊະນິດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໄຂ້ຂື້ນສູງ ກໍ່ຈະມີອາການຫນາວສັ່ນ ແລະ ເຫື່ອອອກຫລາຍ ເພາະຮ່າງກາຍຕ້ອງການການລະບາຍ ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຫລຸດອຸນຫະພູມໃຫ້ເຢັນລົງ

4 ໂລກອ້ວນ ນໍ້າຫນັກຕົວ ແລະຂະຫນາດຂອງຮ່າງການມີຜົນກໍ່ໃຫ້ເກີດ ພາວະເຫື່ອອອກຫລາຍເຊັ່ນກັນ ເພາະຖ້າຫາກຮ່າງກາຍມີນໍ້າຫນັກຫລາຍ ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະເຮັດວຽກຫນັກຫລາຍຂື້ນ ຊຶ່ງອາດຈະສັງເກດໄດ້ວ່າຄົນທີ່ອ້ວນ ຈະມີເຫື່ອອອກຫລາຍກ່ວາຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປນັ້ນເອງ

5 ໂລກໄທລອຍເປັນພິດ ໂລກນີ້ເກີດຈາກການທີ່ຕ່ອມໄທລອຍເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຫລື ເຮັດວຽກຫນັກເກີນໄປ ຜູ້ທີ່ເປັນໂລກນີ້ມັກຈະມີອາການເມື່ອຍງ່າຍ ຫິວງ່າຍ ກິນຈຸກຈິກ ລວມເຖິງມີປະລິມານເຫື່ອອອກມາຜິດປົກກະຕິ ເຫື່ອອອກມາຫລາຍ ກິນຫລາຍ ແຕ່ນໍ້າຫນັກຫລຸດ ມືສັ່ນ ໃຈສັ່ນ ຄວນໄປພົບແພດເພື່ອກວດເຊັກຮ່າງກາຍ ເພາະທ່ານອາດມີສິດເປັນໂລກໄທລອຍເປັນພິດໄດ້

6 ໂລກຫົວໃຈຫລົ້ມເຫລວ ຖ້າມີອາການຫນ້າມືດ ໃຈສັ່ນປວດແຫນ່ນຫນ້າເອິກ ປຸ່ນທ້ອງ ປວດຮາກລວມເຖິງການທີ່ມີເຫື່ອອອກມາຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ຄວນໄປພົບແພດໂດຍດ່ວນ ເພາະນີ້ອາດເປັນສັນຍານຂອງໂລກຫົວໃຈຫຼົ້ມເຫຼວ ກໍ່ເປັນໄດ້

7 ການຕັ້ງທ້ອງ ແມ່ຍິງທີ່ກໍາລັງຕັ້ງທ້ອງຢູ່ອາດຈະສັງເກດໄດ້ວ່າ ຕົວເອງເຫື່ອອອກຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ກັບຕອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງທ້ອງ ສາເຫດກໍ່ເພາະໃນຂະນະທີ່ຕັ້ງທ້ອງ ປະລິມານຮໍໂມນນັ້ນປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ປະລິມານເຫື່ອທີ່ອອກມາ ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານໃດທີ່ເຫື່ອອກໃນຕອນທີ່ຕັ້ງທ້ອງຢູ່ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເພາະບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍໃດໆ 

8 ເຂົ້າໄວທອງ ຄໍານີ້ເປັນຄໍາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມັກປານໃດສໍາລັລສາວໆ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ ຊ່ວງທີ່ເຂົ້າໄວທອງນັ້ນເປັນຊ່ວງທີ່ຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງຫລາຍ ນອກຈາກປ່ຽນແປງທາງພາຍນອກແລ້ວ ທາງໃນກໍ່ມີການປ່ຽນແປງເຊັ່ນດຽວກັນ ລະດັບຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍຈະມີການແປປວນຂື້ນລົງຢູ່ຕະຫລອດ ເຮັດໃຫ້ງຸດງິດ ມັກຮ້ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກາງຄືນອາດຈະບອກເຖິງວ່າທ່ານກໍາລັງເຂົ້າໄວທອງນັ້ນເອງ

ວິທີແກ້ເຫື່ອອອກຫລາຍ

ສໍາລັບວິທີຫລຸດເຫື່ອອອກຫລາຍ ຫາກສາເຫດທີ່ເຫື່ອອອກຫລາຍໃນມາຈາກໂລກຕ່າງໆ ຖ້າຮັກສາໂລກນັ້ນໄດ້ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກຫລຸດລົງ ແຕ່ຖ້າເປັນພາວະເຫື່ອອອກຫລາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ຈະມີວິທີເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກນ້ອຍລົງໄດ້ດັ່ງນີ້

1 ໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ຜະລິດຈາກເສັ້ນໃຍທໍາມະຊາດ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບາຍເຫື່ອ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ

2 ເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ຮ່າງກາຍເປັນປະຈໍາທຸກວັນ ໂດຍການອ້າບນໍ້າ 25ຄັ້ງ ເຊົ້າ-ແລງ

3 ຫລຸດປັດໃຈການກະຕຸ້ນໃຫ້ເຫື່ອອກ ເຊັ່ນຫລີກລ້ຽງການຢູ່ໃນທີ່ອາກາດຮ້ອນ ຫລື ຫລີລ້ຽງຄວາມຄຽດ ລວມເຖິງການດື່ມແອລກໍຮໍ ລວມເຖິງຊາ ຫລື ກາເຟ ເພາະປັດໃຈເຫລົ່ານີ້ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເຫື່ອອອກຫລາຍໄດ້

4 ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລະງັບກິ່ນກາຍ ຊຶ່ງສາມາດຊ່ວຍຫລຸດກິ່ນກາຍໄດ້

5 ຄວບຄຸມນໍ້າຫນັກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າຫນັກຫລາຍເກີນໄປ ເພາະຜູ້ທີ່ມີນໍ້າຫນັກຫລາຍເຫື່ອອອກງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ

ກວດເຊັກພາວະເຫື່ອອອກຫລາຍກັນແລ້ວຖ້າຫາກທ່ານໃດພົບວ່າເຫື່ອອອກຫລາຍຜິດປົກກະຕິ ບໍ່ຕ້ອງທົນເສຍສຸຂະພາບຈິດ ຄວນໄປພົບແພດເພື່ອກວດເຊັກຮ່າງກາຍວ່າທ່ານກໍາລັງມີພະຍາດມາແຊກຊ້ອນຫລືບໍ່