ເຫັນຈົນລຶ້ງ ອີກດົນປານໃດຊິປ່ຽນ?

ຂໍນຳ...ຢ່າເຮັດໃຫ້ທາງທີ່ທຽວໄດ້ສອງທາງ ກາຍເປັນທາງທຽວໄດ້ແຕ່ທາງດຽວ ຖ້າທ່ານຍຶດໝົດທຸກເລນແລ້ວ ໝູ່ຊິມາໄດ້ແນວໃດ? Please don't turn "two-way" into "one-way" road!

ທຸກທ່ານສາມາດສົ່ງຂ່າວສະທ້ອນສັງຄົມມາຫາທີມຂ່າວສັງຄົມ ຄິດອອກ.com

ໄດ້ຕະຫລອດ24ຊົ່ວໂມງ ທາງ Inbox facebook page: ຄິດອອກ kidork.com

credit: Somboun Masouvanh