ເຫັດຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ແນວໃດ

ເຫັດມີໂຄງສ້າງຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາພົບເຫັນສ່ວນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ເທິງພື້ນດິນຫຼືຕົ້ນໄມ້ເປັນພຽງຕົ້ນທີ່ສ້າງສະປໍເທົ່ານັ້ນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເຫັດແມ່ນກະຈຸກໃຍລາຈະເລີນເຊື່ອງຢູ່ລຸ່ມຜິວທີ່ມັກເກາະຕິດຢູ່ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໃຍໂຄງສ້າງຄ້າຍໆກັບຮາກເອີ້ນວ່າ "ໄຮຟາ" ເຊິ່ງກະຈຸກໃຍລາຈະນຳເອົາຄວາມສົມບູນມາສູ່ດອກເຫັດ.


ເຫັດສ່ວນຫຼາຍຢູ່ເທິງຊາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ເນົ່າເປື່ອຍແລະສະຫຼາຍຕົວຂອງໃລເຊິ່ງມັນໄດ້ສະ ຫຼາຍຕົວຫຼືຍ່ອຍສະຫຼາຍຊາກໄປຢູ່ໃນ ຮູບທີ່ບໍ່ຊັບຊ້ອນຍັງມີເຫັດຫຼາຍຊະນິດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ສະປີຊີພວກນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ອາໄສພືດໂຕອື່ນໆເຊິ່ງມີກະຈຸກໃຍລາໃຊ້ຂ້າພືດທີ່ມັນເກາະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເນົ່າເປື່ອຍເຫັດທີ່ບໍ່ເຮັດອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ຕົ້ນໄມ້ກໍມີເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ມັນເກາະຢູ່ແຕ່ຈະແລກປ່ຽນສານອາຫານກັບພືດທີ່ມັນເກາະຜ່ານໄມໂຄຣໄລຊາເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍເພິ່ງພາອາໄສກັນລະຫວ່າງກະຈຸກໃຍລາແລະຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ນັ້ນເຫດ ຊະນິດຄໍຣດີເຄບເປັນເຫັດທີ່ອາໄສແລະເພິ່ງພາສານອາຫານຈາກສັດກະຈຸກໃຍລາຂອງມັນເຕີບໃຫຍ່ເທິງໂຕແມງໄມ້ໃນໄລຍະໂຕອ່ອນແລະດັກແດ້


ເຫັດທັງໝົດເລີ່ມຊີວິດໄປໂດຍເຊວຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເບິ່ງດ້ວຍຕາລ້າໆຈະບໍ່ເຫັນເອີ້ນວ່າ "ສະປໍ" ໃນແຜ່ນກັ້ນຢ່າງລະອຽດ ຂອງດອກເຫັດທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍລ້ານສະປໍທີ່ພັດທະນາຢູ່ໃນດອກເຫັດຄ້າຍຮົ່ມທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ "ແບບຊີເດຍ" ສະປໍທີ່ສຸກ ແລ້ວຈະຕິດອອກຈາກແບຊີເດຍແລະກະຈາຍໄປໂດຍລົມແລະສັດ ຖ້າສະປໍຕົກລົງດິນໃນບໍລິເວນທີ່ມີສານອາຫານເໝາະສົມ ມັນກໍຈະເລີ່ມເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຖ້າສະປໍຂອງກະຈຸກໃຍລາເຊື່ອມຕໍ່ກັບກະຈຸກໃຍລາຂອງສະປໍອື່ນໆເຫັດກໍຈະສືບພັນ.

.........................................................................................................................................................................