ເຫດຜົນ ທີ່ນອນຕອນແລງຊ່ວງຕາເວັນຕົກ ມັກເຈັບຫົວ

ການນອນຫຼັບໃນຊ່ວງຕາເວັນຕົກຄື ໃນເວລາປະມານ 17:30-18:30 ໂມງ, ເປັນການນອນທີ່ຜິດເວລາ ເກີດຄວາມບໍ່ກົງກັບຄວາມຊິນເຄີຍ ມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແລະຮ່າງກາຍ, ຈາກການໄດ້ຮັບແສງຈາກພາຍນອກ. ເມື່ອເວລາທີ່ເຮົານອນຫຼັບໃນຕອນແລງ ພໍເຮົາຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວ ໄດ້ຮັບແສງໜ້ອຍເກີນໄປ ປະກອບກັບເວລາຕອນຄໍ່າ ເປັນຊ່ວງທີ່ເລືອດໄຫຼມາຢູ່ຂາຫຼາຍກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກເຮົານອນຕອນແລງ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼໄປຢູ່ຫົວ ເລີຍເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວ

ການນອນໃນຊ່ວງເວລາປະມານ 17:00-20:00 ໂມງ, ເປັນຊ່ວງທີ່ມີການປ່ຽນຂອງເວລາ ຈາກເວລາຕອນກາງເວັນ ໄປສູ່ເວລາກາງຄືນ ເຊິ່ງອຸນຫະພູມອາກາດມີການປ່ຽນແປງຈາກຮ້ອນ ເປັນອຸນຫະພູມຕໍ່າລົງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບໂຕບໍ່ທັນ, ການນອນຫຼັບໃນຊ່ວງເວລານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລຸກບໍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ຜີອຳ” ໂດຍມີອາການອ່ອນເພຍ, ເມື່ອຍ ແລະເຈັບຫົວ ທັງທີ່ຫາກໍ່ຕື່ນນອນມາ ແລະອາດເຮັດໃຫ້ນອນກາງຄືນມານອນບໍ່ຫຼັບ ແລະບາງຄົນອາດບໍ່ສະບາຍ