ເຫດການລະເບີດທີ່ປະເທດໄທ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................