ເສັ້ນຜົມແຂງແຮງບໍລິຫານແນວໃດ

ເສັ້ນຜົມແຂງແຮງຕ້ອງເຮັດແນວໃດຫຼາຍຄົນອາດມີບັນຫາເລື່ອງເສັ້ນຜົມທີ່ອ່ອນແອແລະຢາກໃຫ້ເສັ້ນຜົມແຂງແຮງງ່າຍໆພຽງແຕ່ນວດໜັງຫົວຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ບອກຮັບຮອງເສັ້ນຜົມແຂງແຮງສຸຂະພາບດີເມື່ອອາຍຸກາຍ 25 ປີຂຶ້ນໄປແລ້ວນັ້ນຈະມີສຸຂະພາບເສັ້ນຜົມທີ່ແຂງແຮງໜ້ອຍລົງເສັ້ນຜົມຈະຂາດຫຼົ່ນໄດ້ງ່າຍແລະເບົາບາງລົງໄປເລື້ອຍໆຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ມີ ແຕ່ວ່າຈະຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນເອງແຕ່ເຮົາສາມາດຍືດເວລາຂອງການຫຼົ່ນນີ້ອອກໄປໄດ້ຫຼືເຖີງວ່າເມື່ອຫຼົ່ນແລ້ວກໍ່ບໍ່ຫຼົ່ນຫຼາຍເກີນໄປໂດຍການເຮັດໃຫ້ຮາກຜົມຂອງເຮົາແຂງແຮງວິທີໜື່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີໃດໆກໍ່ຄືການນວດບຳລຸງສຸຂະພາບໜັງຫົວດ້ວຍການນວດດ້ວຍນິ້ວມືໂດຍເຮັດເປັນປະຈຳທຸກໆມື້ຖ້າຈະໃຫ້ດີກໍ່ໃຊ້ວິທີນີ້ຮ່ວມກັບການກິນອາຫານທີ່ບຳລຸງເສັ້ນຜົມແລະໜັງຫົວແລະຜະລິດຕະພັນບຳລຸງທີ່ຖືກຕ້ອງນຳ

ວິທີນວດໜັງຫົວ

1. ນັ່ງຊື່ໆໂດຍກົ້ມຫົວໄປດ້ານໜ້າເລັກໜ້ອຍ

2. ໃຊ້ນິ້ວມືນວດເບົາໆບໍລິເວນກະໝັບທັງສອງຂ້າງ

3. ໃຊ້ນິ້ວແຕະບໍລິເວນແຄມຜົມບ່ອນໜ້າຜາກນວດເປັນວົງກົມໄລ່ຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງກາງໜັງຫົວນວດແບບນີ້ດົນໆຢ່າງໜ້ອຍໜື່ງນາທີ

4. ເມື່ອນວດເຄີງກາງໜັງຫົວແລ້ວໃຫ້ນວດເປັນວົງກົມຄືເກົ່າໄລ່ກັບລົງມາທີ່ແຄມຜົມບໍລິເວນໜ້າຜາກອີກຄັ້ງນວດເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ນາທີ

5. ຈາກນັ້ນນວດໃນລັກສະນະດຽວກັນແຕ່ໄລ່ໄປທາງດ້ານຫຼັງຂອງໜັງຫົວໄປຈົນເຖິງຂອບຜົມບໍລິເວນງ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ນາທີ

6. ເຮັດຊ້ຳຂໍ້ 3-5 ກັບໄປມາຈັກສອງສາມຮອບ

7. ຫຼັງຈາກການສະຜົມແລ້ວຢ່າເຊັດຜົມດ້ວຍການຍ່ອງແຮງໆນັ້ນເປັນການທຳຮ້າຍເສັ້ນຜົມຂອງເຮົາເອງເຮັດໃຫ້ຜົມພັນກັນເກັດຜົມເສຍ ຫາຍວິທີທີ່ຖືກ ຕ້ອງກໍ່ຄືໃຊ້ມືບີບນ້ຳອອກກ່ອນແລ້ວໃຊ້ຜ້ານຸ້ມໆຫໍ່ຜົມໄວ້ຈົນໝາດຈາກນັ້ນປ່ອຍຜົມລົງໃຊ້ຫວີຫ່າງໆຄ່ອຍໆສາງຜົມເປົ່າເບົາໆ ດ້ວຍລົມທຳມະດາຫຼືອຸ່ນພຽງເລັກໜ້ອຍຈົນແຫ້ງການເຮັດເຊັ່ນນີ້ເປັນການກະຕຸ້ນເສັ້ນເລືອດທີ່ຢູ່ບໍລິເວນໜັງຫົວແລະເຮັດໃຫ້ສານອາ ຫານ ແລະອອກຊິເຈນໄປລ້ຽງຮາກຜົມໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງຈະເຮັດໃຫ້ຜົມແຂງແຮງຂຶ້ນໄດ້ເປັນການຍືດເວລາທີ່ສາວໆຈະຕ້ອງມີປັນຫາກັບເສັ້ນຜົມແລະການຂາດຫຼົ່ນຂອງຜົມລົງໄດ້

===================================================================================================================================