ເລື່ອງ ເລຂາຄົນງາມ

ຜູ້ຈັດການສອງຄົນ ຮ່ວມກັນຈ້າງເລຂາສາວງາມຄົນດຽວກັນ ທັງສອງແຂ່ງກັນວ່າໃຜຈະໄດ້ນອນກັບສາວເລຂາກ່ອນກັນ

ໃນທີ່ສຸດຜູ້ຈັດການຄົນທຳອິດກໍ່ໄດ້ນອນກັບເລຂາກ່ອນ ຜູ້ຈັດການຄົນທີສອງຈຶ່ງຖາມວ່າ ເປັນຈັ່ງໃດ ຜູ້ຈັດການຄົນທຳອິດຕອບວ່າ ບໍ່ປານໃດ ເມຍຂ້ອຍເດັດກວ່າ ອີກສອງອາທິດຕໍ່ມາ ຜູ້ຈັດການຄົນທີ່ສອງກໍ່ໄດ້ພາເລຂາສາວງາມເຂົ້າໂຮງແຮມ ເມື່ອຜູ້ຈັດການຄົນທຳອິດຮູ້ຂ່າວກໍ່ຖາມວ່າເປັນຈັ່ງໃດ ຜູ້ຈັດການຄົນທີ່ສອງເລີຍຕອບວ່າ ເຈົ້າເວົ້າຖືກ ເມຍເຈັ້າເດັດກວ່າອິຫຼີ