ເລື່ອງໜ້າຮູ້! ເມື່ອລູກເກີດກ່ອນກຳນົດ

 


ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ຫາກເດັກນ້ອຍເກີດກ່ອນກຳນົດ ເມື່ອກັບເຮືອນມາແລ້ວຫາກມີອາການຕົວຮ້ອນ ເປັນໄຂ້ຕົວເຫຼືອງ ຕາເຫຼືອງ ດູດນົມໄດ້ນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ດູດນົມເລີຍ ຄວນພາໄປພົບແພດທັນທີ

ການເບິ່ງແຍງລູກນ້ອຍ.

ການເບິ່ງແຍງເດັກເກີດກ່ອນກຳນົດຈຳເປັນຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດຫຼາຍກ່ວາເດັກທີ່ເກີດຕາມກຳນົດ ເພາະເດັກນ້ອຍມີໂອກາດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ເນື່ອງຈາກລະບົບພູມຄຸ້ມກັນອາດຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງພໍ.


ຈຳກັດປະລິມານຄົນເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 3 ເດືອນທຳອິດ ທ່ານຄວນຈຳກັດຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມໂດຍ ສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ກຳລັງປ່ວຍໄຂ້ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳຕົວແມ່ນງົດການໃຫ້ຢ້ຽມຢາມໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ ທ່ານອາດແຈ້ງໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງເພື່ອນຝູງຂອງທ່ານຊາບເຖິງສາເຫດ ແລະຄວນບອກພວກເຂົາວ່າຂໍເວລາອີກບໍ່ດົນພວກທ່ານຈະໄດ້ຊື່ນຊົມຫຼານແນ່ນອນ

ຫຼີກລ່ຽງການພາລູກໄປສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ໆ ບໍ່ຄວນພາລູກອອກໄປນອກບ້ານ

ສຳພັດຜິວຕໍ່ຜິວ ມີການວິໄຈທີ່ພົບວ່າການອຸ້ມລູກແບບຈິງໂຈ້ ໂດຍອຸ້ມລູກແນບໃສ່ເອິກພໍ່ແມ່ເພື່ອໃຫ້ຜິວຂອງລູກໄດ້ສຳພັດຜິວຂອງພໍ່ແມ່ໂດຍຕົງຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນພັດທະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງລູກ ສ້າງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ລູກ.

ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດ ອາກາດພາຍໃນເຮືອນຄວນຖ່າຍເທບໍ່ອັບຊື້ນ ຄວນເຮັດຄວາມສະອາດພາຍໃນເຮືອນເປັນປະຈຳ.

ໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ ນ້ຳນົມແມ່ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍໃຫ້ລູກທີ່ເກີດກ່ອນກຳນົດແຂງແຮງໄວຂຶ້ນ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ http://baby.kapook.com/