ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແດນດິນແຫ່ງມົນສະເໜ่

ເມືອງ ຫຼາ ຕັ້ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຊຽງເໜືອ ຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕາມເສັ້ນທາງໄປແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ, ເມືອງຫຼາ ເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ທີອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ ທີສາມາດດຶງດູດຜູ້ຄົນ ມາທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງແຫ່ງນີ້ ເຊັນ: ວັດພະເຈົ້າສິງຄຳ ສັກສິດ, ບ້ານຊົນເຜົາ ອາຄາ ບ້ານ ອາໂນ, ທຳມະຊາດຕົວເມືອງ ວິທີຊີວິດຂອງຊາວເມືອງຫຼາທີຕິດພັນກັບສາຍນ້ຳພາກ, ບໍນ້ຳອຸນ ເມືອງຫຼາ , ບ້ານຊົນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອືນໆອີກ ຫຼາຍແຫ່ງ ທີທ່ານບໍຄວນພາດໃນການຢຽມຊົມ ເມືອທ່ານມາແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

 

ທີ່ມາ: Oudomxay Tourism