ເພງ: ສະວັນເມືອງຍລາວ-Jew Amornrat

ໍ==============

Cr. Chaw Tshua