ເປັນໝໍມັນເໝື່ອຍ! ຮູບພາບລັກຖ່າຍຕະຫຼົກໆ ພາຍຫຼັງຈາກການຮັກສາຄົນ ຂອງທີມແພດ ແລະ ພະຍາບານ

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------