ເປັນຫຍັງເຮົາຈື່ງຂີ້ຄ້ານ !!

ເປັນຫຍັງເຮົາຈື່ງຂີ້ຄ້ານ !!
1. ຄວາມອ່ອນເພຍສະສົມ


ທຸກຄົນເຄີຍສັງເກດຕົວເອງບໍ່? ເວລາເຮົາພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ເຮົາຈະຮູ້ສືກຂີ້ຄ້ານ ບໍ່ຢາກລຸກຂື້ນມາເຮັດຫຍັງ! ທ່ານ ໂຈ ໂຣບິສັນ (Joe Robinson) ຜູ້ຂຽນຫນັງສືເລື່ອງ Work to Live: The Guide to Getting a Life ບອກໄວ້ວ່າ ການລາພັກ ຫລື ຫລັບຕອນກາງເວັນຂອງຊາວຢູໂຣປ ທີ່ຊາວອາເມລິກັນເບິ່ງວ່າ ຄວາມຂີ້ຄ້ານ ທີ່ຈິງແລ້ວ ເປັນເຄັດລັບໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາຕ່າງຫາກ ເພາະຈາກຜົນສຳຫລວດພົບວ່າ ຊາວຢູໂຣປຢ່າງນ້ອຍສີ່ປະເທດໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກນ້ອຍກວ່າຄົນອາເມລິກັນ ແຕ່ກັບໄດ້ວຽກຫລາຍກວ່າ ແບບນີ້ພວກເຮົາມານອນຕອນສວຍດີກວ່າ


2. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສຸກສະບາຍ 


ເປັນທຳມະດາຂອງເຮົາທຸກໆຄົນ ທີ່ຢາກຫາຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈໃຫ້ກັບໂຕເອງແມ້ແຕ່ເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ກໍຕາມ ທຸກຄັ້ງເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງການເຮັດຫຍັງຕາມກົດລະບຽບ ເຮົາມັກຈະຮູ້ສືກວ່າຂີ້ຄ້ານ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າເປັນເບື່ອງລຳບາກ ເຊັ່ນ ການນອນຕື່ນເຊົ້າ ການຈຳກັດອາຫານ ຫລື ການຮັບງານທີ່ຍາກຂື້ນ 


3. ພັນທຸກຳ ແລະ ສານເຄມີໃນສະຫມອງ


ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ ວ່າຄວາມຂີ້ຄ້ານຢູ່ໃນສາຍເລືອດ !!! ໃນປີ 2008 ດຣ. ເຈ ທິໂມທີ ໄລທ໌ຟຸດ (J. Timothy Lightfoot) ນັກວິທະຍາສາດການເຄື່ອໄຫວແຫ່ງມາຫາວິທິຍາໄລນໍແຄໂຣໄລນ່າ ໄດ້ເຮັດວຽກວິໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມສະຫລາດ ເພື່ອທີ່ຈະພັດທະນານັກກິລາໃຫ້ເຮັດວຽກການຝືກຊ້ອມໃຫ້ດີຂື້ນ 


4. ການຂາດແຮງຈຸງໃຈ


ແຕ່ຖ້າມີແຮງຈູງໃຈດ້ານລົບ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ຄ້ານໄດ້ຄືກັນເຊັ່ນ ເບື່ອຫມູ່ ເບື່ອອາຈານ ນ້ອຍໃຈໃຫ້ແມ່ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຮູ້ສືກບໍ່ຢາກໄປ ຮຮ ເປັນຕົ້ນ ເພາະສະນັ້ນເເຮງຈຸງໃຈເປັນສີ່ງສຳຄັນຫລາຍ

5.ເຄັດບໍ່ລັບກຳຈັດຄວາມຂີ້ຄ້ານ


1. ຫຍຸດໃຊ້ຄຳວ່າ "ດ໋ຽວ " ຢ່າງເດັດຂາດ
"ດ໋ຽວ ຫລື ຢ່າຟ້າວ" ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຂີ້ຄ້ານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທີ່ສຸດ ເພາະສະນັ້ນກະຕຸ້ນຄວາມຂະຫຍັນໃນໂຕເອງໃຫ້ຫລາຍດ້ວຍການຕັດຄຳວ່າ "ດ໋ຽວ ຫລື ຢ່າຟ້າວ" ອອກຈາກລະບົບຊີວິດຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້ເລີຍ


2. ຕຽມຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມຢູ່ສະເຫມີ
ທຸກຄັ້ງທີ່ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດຮູ້ສືກສົດໃສ ທຸກເທື່ອເຮົາຈະມີພະລັງງານເຫລືອເຟືອ ເພາະສະນັ້ນຕ້ອງຕຽມຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຫມອງໃຫ້ພ້ອມຢູ່ສະເຫມີ ກິນອາຫານທີ່ມິປະໂຫຍດ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍຢ່າງາະຫມຳ່ສະເຫມີນະຈະ


3. ຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດການທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮັກ ແນ່ນອນວ່າຈະຂະຫຍັນ ແລະ ຢາກທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນຢູ່ສະເຫມີ ແຕ່ບາງເທື່ອເຮົາກະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮັກຂອງເຮົາສະເຫມີໄປ ເພາະສະນັ້ນ ຄວນຫາຂໍດີຂອງສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ໃຫ້ໄດ້ ແລະ ພະຍາຍາມທຳໃຈຍອມຮັບແລະຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ ເພື່ອເປັນແຮງພລັກດັນມຫ້ເຮົາຂະຫຍັນ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດສິ່ງນັ້ນຖ້າເຮັດໄດ້ຮັບຮອງວ່າຄວາມຂີ້ຄ້ານຈະຫາຍໄປໃນພລິບຕາແນ່ນອນ