ເປັນຫຍັງມື້ໜຶ່ງຈຶ່ງມີ 24 ຊົ່ວໂມງ

   ມະນຸດຮູ້ຈັກແທກກາງເວັນແລະກາງຄືນມາດົນແສນທີ່ຈະດົນແລ້ວ 555+ ສົມມຸດວ່າຄົນໆໜຶ່ງພາແກະອອກໄປຫາຫຍ້າກິນໃນທົ່ງທີ່ມີຫຍ້າດີໆ ໄກຈາກບ້ານທຸກໆເຊົ້າແນ່ນອນ ວ່າເຂົາຕ້ອງການຮູ້ວ່າຈະກັບມາກິນອາຫານແລງຢູ່ບ້ານໃນຕອນໃດເຂົາພົບວ່າເຂົາຈະກັບໄປໂດຍການ ເບິ່ງເງົາທີ່ຜ່ານໃນພື້ນດິນໄປ ໃນຂະນະທີ່ດວງອາທິດເຄື່ອນຜ່ານທ້ອງຟ້າໄປບາງຄົນກໍສັງເກດເຫັນວ່າ ດວງດາວເຄື່ອນໄປໃນທ້ອງຟ້າເປັນເວລາສະໝ່ຳສະເໝີເຊັ່ນດຽວກັນມະນຸດຈຶ່ງສາມາດແທກເວລາໄດ້ ໂດຍການອາໄສສັງເກດເງົາແລະດວງດາວ

  ໃນປະເທດບາບິໂລເນຍ ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເວລານີ້ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາດສະໜາໄປແລ້ວ ເພາະວ່າພະຂອງເຂົາສຶກສາເລື່ອງຂອງດວງອາທິດແລະດວງດາວ ເຂົາຕັດສິນໃຈທີ່ຈະແບ່ງກາງເວັນ

ແລະ ກາງຄືນອອກເປັນ 12 ສ່ວນ ລວມເປັນ 24 ສ່ວນນຳກັນພວກພະໃນອີ່ຢິບກໍມີຄວາມຄິດແບບນີ້

ຄືກັນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງເທບພະເຈົ້າຂອງເວລາກາງຄືນຂື້ນ 12 ອົງ        ສົມມຸດເອົາວ່າເປັນຜູ້ລາກເຮືອຂອງສຸລິຍະເທບຜ່ານອຸໂມງໃຕ້ດິນອັນມືດມິດເພື່ອໃຫ້ສຸລິຍະເທບໄດ້ສະ

ເດັດກັບມາອີກໃນຕອນເຊົ້າກ່ອນຈະມີໂມງແບບສະໄໝນີ້ມະນຸດເຮົາເບິ່ງເວລາໂດຍການເບິ່ງໂມງແດດ

ເຊິ່ງໃຊ້ວັດເງົາເອົາ ຫຼືບໍ່ສະນັ້ນກໍໃຊ້ໂມງຊາຍ ຊາຍໃນແກ້ວສ່ວນເທິງນັ້ນໃຊ້ເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຈຶ່ງຈະຕົກລົງ ມາຢູ່ໃນແກ້ວສ່ວນລຸ່ມໄດ້ໝົດ ແລ້ວກັບຫົວແກ້ວອີກເທື່ອ ນັບໄປເລື້ອຍໆ

ທຳນຽມຂອງການມີມື້ໜຶ່ງມີກາງເວັນ 12 ຊົ່ວໂມງ ກາງຄືນ12ຊົ່ວໂມງນີ້ກໍແຜ່ຈາກປະເທດໜຶ່ງອອກໄປສູ່

ປະເທດໜຶ່ງແຕ່ຊົ່ວໂມງໜຶ່ງມີຄວາມຍາວບໍ່ເທົ່າກັນສະເໝີໄປໃນລະດູຮ້ອນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງໃນເວລາກາງເວັນ ນັ້ນຍາວກວ່າຕອນກາງຄືນໃນເວລາອີ່ຢິບຫຼືໂຣມຊົ່ວໂມງໃນຕອນກາງເວັນຂອງລະດູຮ້ອນອາດຈະມີ 80 ນາທີ ໃນຂະນະທີ່ຊົ່ວໂມງຕອນກາງຄືນມີພຽງແຕ່ 40 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອຮອດລະດູໜາວຊົ່ວໂມງຕອນກາງເວັນພັດ ສັ້ນແລະຊົ່ວໂມງຕອນກາງຄືນນັ້ນຍາວກວ່າ ຊາວໂຣມັນເຂັ້ມງວດເລື່ອງຂອງເວລາຫຼາຍພວກນີ້ໄດ້ຕົວະກົດໄວ້ ວ່າໃຫ້ຄົນຂັບລົດມ້າໄປຮອບໆ ເມືອງໄດ້ສະເພາະເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຂອງເວລາກາງເວັນ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນລະດູຮ້ອນຄົນສາມາດຂັບລົດໄດ້ດົນກວ່າກ່ອນອາທິດຈະຕົກດິນແຕ່ໃນລະດູໜາວຈະຂັບລົດໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ

ທີ່ມາ www.Deklao.com