ເປັນຫຍັງບານຕ້ອງເປັນສີຂາວດຳ

ເປັນຫຍັງລູກໝາກບານຕ້ອງເປັນສີຂາວດຳ
ໃນເລື່ອງຂອງກິລາເຕະບານນັ້ນຄົງຕ້ອງຖາມແຟນໆທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນແຟນກິລາຊະນິດນີ້ຫຼືຈະເວົ້າວ່າເປັນພັນແທ້ເລີຍກໍເວົ້າໄດ້ວ່າຮູ້ກັນບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງລູກໝາກບານທີ່ເຕະກັນໃນສະໜາມນັ້ນເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນສີຂາວດຳສະຫຼັບກັນນຳ?
ເວົ້າກັນວ່າໃນຊ່ວງຍຸກທຳອິດລູກໝາກບານນັ້ນໄດ້ເຮັດມາຈາກກະເພາະໝູແລະກະເພາະແກະໂດຍການນຳເອົາມາເປົ່າລົມເຂົ້າໄປແລ້ວນຳມາໃຊ້ເຕະຫຼິ້ນກັນແລ້ວຈາກນັ້ນກໍ ຄ່ອຍໆພັດທະນາມາເປັນລູກຢາງສັງເຄາະແລະກາຍມາເປັນລູກໜັງແບບທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນໃນປະຈຸບັນນີ້


ສ່ວນສາເຫດທີ່ຕ້ອງເປັນສີຂາວດຳສະຫຼັບກັນນັ້ນເປັນເພາະໃນສະໄຫມກ່ອນໂທລະພາບທີ່ເຮົາເບິ່ງນັ້ນຍັງບໍ່ພັດທະນາເປັນພາບສີແບບໃນທຸກມື້ນີ້ໃນສະໄຫມນັ້ນຍັງເປັນພາບຂາວດຳຢູ່ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການເບີ່ງເພື່ອໃຫ້ຄົນເບິ່ງໄດ້ເຫັນລູກໝາກບານທີ່ນັກກິລາທັງສອງທີມຍາດກັນເຕະໄປເຕະມາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການເຮັດລູກໝາກບານອອກມາເປັນສີຂາວດຳສະຫຼັບກັນ.

...................................................................................................................................................................................